Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1176. Odlok o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo), stran 3440.

Na podlagi Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 15. 3. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lava, ki obsega:
– Odlok o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS, št. 40/89)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 40/93)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 49/95)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, 75/97)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 29/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 108/03)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 98/08)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 22/11).
O DL O K
o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in v skladu z določbami družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 sprejme zazidalni načrt za komunalno sanacijo obstoječe stanovanjske soseske Lava, za zapolnilno in dopolnilno stanovanjsko in obrtno gradnjo ter za gradnjo objektov in naprav družbenega standarda, ki ga je izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje, pod št. proj. 19/86-88, v juniju 1988, pod naslovom »Zazidalni načrt Lava«.
(2) Zazidalni načrt Lava, št. proj. 19/86-88-RC Celje TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu št. 055/97, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje.
(3) Zazidalni načrt Lava, št. proj. 19/86-88 – RC Celje TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu št. 036/97, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje.
(4) Zazidalni načrt Lava, št. proj. 19/86-88 – RC Celje TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu št. ZN 60/03, ki ga je izdelal AR projekt d.o.o. Sevnica.
(5) Zazidalni načrt Lava se spremeni in dopolni po projektu št. 325/07, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje za območje parcel št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno. Velikost obravnavanega območja je 894 m2.
2. člen
(1) Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in ureditev.
(2) Tekstualni opisi obsegajo:
– opis in utemeljitev prostorskih pogojev – tehnično poročilo
– aproksimativno oceno stroškov
– soglasja in mnenja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
3. člen
Grafični prikazi obsegajo:
1 – Kartografski prikaz planskih aktov Občine Celje izrez iz kartografskega dela družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 v merilu 1:5000
2 – Situacijo obstoječega stanja z mejo zazidalnega načrta in predvidenimi rušenji v merilu 1:1000
3 – Arhitektonsko zazidalno situacijo v merilu 1:1000
4 – Geodetsko kotirano situacijo v merilu 1:1000
5 – Karto komunalne infrastrukture v merilu 1:5000
6 – Zbirno situacijo komunalne in energetske infrastrukture v merilu 1:1000
7 – Shemo hišne toplotne postaje
8 – Podolžni profil servisne ceste
9 – Podolžni profil Čopove ulice
10 – Karakteristični profil Čopove ulice
11 – Karakteristični profil obstoječih in predvidenih cest
12 – Podolžni profil LKS kanala oziroma Koprivnice
13 – Načrt zaklanjanja v merilu 1:1000.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
4. člen
(1) Ureditveno območje zazidalnega načrta Lava je omejeno na vzhodu s Čopovo ulico, na severu s Koprivnico, na zahodu s trajnovarovanim kmetijskim zemljiščem na Babnem in na jugu z Dečkovo cesto ter zajema tele ulice: Stegenškova, Klajnškova, Njegoševa, Lepa pot, Zatišje, Iršičeva, Goriška, Pucova, Maksima Gorkega, Milke Kerinove, Pugljeva, Sorčanova, Meškova, Valjavčeva, Mencingerjeva, Pohlinova, Kozakova, Zofke Kvedrove in Valvazorjeva ter Cesta na Ostrožno.
(2) Meja zazidalnega načrta Lava poteka na način obodne parcelacije takole:
Izhodiščna točka opisa meje prične na severozahodnem robu območja, in sicer ob južnem robu potoka Koprivnica pri parceli 717/7, k.o. Ostrožno. Nadalje poteka meja proti severovzhodu po južnem robu potoka Koprivnice to je parcele 1194, k.o. Ostrožno. Meja prečka Cesto na Ostrožno po južnem robu parc. 1144/51, k.o. Ostrožno. Nadaljuje se po južnem robu potoka Koprivnice vse do predvidene podaljšane Čopove ulice do parc. št. 662/4, k.o. Ostrožno. Od tu dalje poteka meja proti jugu po vzhodnem robu predv. podaljšane Čopove ulice. Na tej poti seka parcele 775/3, 662/4, 662/3, 1005, pod št. parc. 1151/1, k.o. Ostrožno. Meja se nadaljuje proti jugu po vzhodnih mejah parcel 665/4, 648/2, 637/20, 637/14, 1200, k.o. Ostrožno do podaljšane Dečkove ceste. Pred križiščem Čopove ulice z Dečkovo cesto se meja usmeri proti zahodu po severnem robu podaljšane Dečkove ceste to je po katastrski meji Ostrožno s katastrsko občino Medlog, po južnih mejah parcel 629/16, 1258, 1257, 1256, k.o. Ostrožno. Meja prečka Njegoševo ulico ob južnem robu parcele 1274, k.o. Ostrožno. Meja se nadaljuje proti zahodu v premi in preide v katastrsko občino Medlog, kjer seka parcele 1125/1, 1128/7, 1129/6, k.o. Medlog. Nato zavije proti severu po meji katastrskih občin Medlog - Ostrožno, to je po zahodnih mejah parcel 1328, 1388, 1389, 1391, 1133/1, 1111/1, 1300, 1225, v katastrsko občino Medlog in poteka po južni meji parcele 1102/5, k.o. Medlog. Meja se nadaljuje proti jugozahodu, po katastrski meji Medlog - Ostrožno, poteka po južni meji parcele 1239, k.o. Ostrožno. Nato zavije proti severu po zahodni meji parcele 1239 in seka parc. 1236, k.o. Ostrožno. Od tu zavije proti vzhodu v premi in poteka po sev. mejah parcel 1135/2, 125/4, 1239, 1272/5, 1235/5, 1272/4, 1236/6, 1235/7, k.o. Ostrožno. Meja se usmeri proti severozahodu, kjer seka parcelo 1139, k.o. Ostrožno. Nadaljuje se po zahodnem robu parcel 717/l, 1139/45, 717/7, k.o. Ostrožno vse do izhodiščne točke.
(3) Celotna površina znotraj opisane meje znaša 39,85 ha.
(4) Spremembe se nanašajo na del zemljišča parc. št. 726/12, 710/1, 726/10, 710/8 in del 713/5, vse k.o. Ostrožno, v velikosti 1223 m2.
(5) Spremembe se nanašajo na parcelo 720/7, k.o. Ostrožno.
(6) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na zemljišče s parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno, ki predstavlja novo gradbeno parcelo ter zemljišča s parcelnimi številkami 719/19, 719/2, 718/1, 716/57 in 716/56 ter 716/1, k.o. Ostrožno, ki predstavljajo vplivno območje znotraj meja zazidalnega načrta in na katerih so kot toleranca dovoljeni posamezni posegi.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Funkcija ureditvenega območja zazidalnega načrta Lava s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ter za druge posege v prostor je naslednja:
1. Stanovanjska soseska, ki meri 37,12 ha, zajema območje z naslednjimi ulicami: Pucova, Iršičeva, Stegenškova, Klanjškova, Njegoševa, Lepa pot, Zatišje, Goriška, Maksima Gorkega, Sorčanova, Meškova, Valjavčeva, Mencingerjeva, Pohlinova, Kozakova, Milke Kerinove, Pregljeva in Zofke Kvedrove ter zahodni del Ceste na Ostrožno.
Izhodiščna točka opisa meje po parcelnem stanju prične na severozahodnem robu parc. 717/7, k.o. Ostrožno. Dalje poteka proti severovzhodu po južnem robu potoka Koprivnice to je parc. 1194, k.o. Ostrožno, do parcele 716/1, k.o. Ostrožno. Tu meja zavije proti jugu, seka to parcelo, nakar poteka proti severovzhodu po severnih mejah parcel 716/58, 716/59, 716/9, 713/42, k.o. Ostrožno. Meja seka Cesto na Ostrožno to je parcelo 1144/51, k.o. Ostrožno. Nadaljuje se proti vzhodu po severnem robu obstoječe poti to je parcele 1151/2, k.o. Ostrožno in seka podaljšano Čopovo ulico. Od tu dalje poteka meja proti jugu po vzhodnem robu predv. podaljšane Čopove ulice v razdalji okoli 80 m, po vzhodni meji parcele 665/4, k.o. Ostrožno. Tu zavije proti zahodu, prečka podaljšano Čopovo ulico in poteka po severni meji parcel 667/7, 674/10, do Ceste na Ostrožno. Meja se usmeri proti jugu in poteka po vzhodnem robu Ceste na Ostrožno, poteka po zahodnih mejah parcel 674/10, 674/11, 674/12, 674/13, 637/32, 637/31, 675/5, 675/2, 642/15, 642/14, 642/13, 642/16, 642/12, 642/10, 642/9, 642/8, 642/7, 642/6, 644/11, k.o. Ostrožno, do Pucove ulice. Tu meja zavije proti vzhodu po severnem robu cestišča Pucove ulice, to je parcele 696/42, se nadaljuje ob zaokrožitvi do Čopove ulice. Čopovo ulico prečka ter se usmeri proti jugu. Meja poteka po vzhodnem robu Čopove ulice, to je parcele 1200, k.o. Ostrožno, do križišča Čopove ulice s podaljšano Dečkovo cesto. Od tu dalje meja obodne parcelacije sovpada z mejo obodne parcelacije zazidalnega načrta.
Območje stanovanjske soseske Lava je stanovanjsko naselje z obstoječimi stanovanjskimi stolpnicami, bloki in enodružinskimi hišami, centrom naselja, vrtcem in osnovno šolo, na preostalih še nepozidanih površinah pa je predvidena zapolnilna in dopolnilna gradnja kot možne prizidave, novogradnje s stanovanjskim programom in potrebnimi objekti družbenega standarda.
Na območju stanovanjske soseske se nahajajo naslednji obstoječi objekti:
– stanovanjska stolpnica (klet, pritličje in 8 nadstropij): 3 enote
– stanovanjski stolpič (klet pritličje in 4 nadstropja): 2 enoti
– stanovanjski blok (klet, pritličje in 8 nadstropij): 2 enoti
– stanovanjski blok (klet, pritličje in 4 nadstropja): 2 enoti
– trgovina osnovne preskrbe z bifejem: 1
– poštna ekspozitura: 1
– vrtec: 1
– osnovna šola: 1
– garažna hiša: 1
– enodružinske stanovanjske hiše: 291 enot
– sistemska kotlarna: 1.
Na območju stanovanjske soseske so predvideni naslednji objekti in naprave:
– stanovanjski blok (pritličje z 2 nadstropji in izrabljeno podstreho, z lokali oskrbnih in storitvenih dejavnosti v pritličju): 1 enota s 3 vhodi – objekti št. 1, 2, 3
– enodružinske stanovanjske hiše: 12 enot, od tega 5 dvojčkov in 2 prostostoječi; stanovanjski dvojčki: objekti št. 7, 8, 11–18; prostostoječi stanovanjski hiši: objekta št. 9 in 10
– pritlične vrstne garaže: 40 enot
– prizidek k šoli Veljka Vlahovića 23 x 19 m
– rajonska avtomatska telefonska centrala (pritličje 15 x 10 m) – objekt št. 20
– možni so prizidki k obstoječim stanovanjskim objektom, izključno za stanovanjske namene ob upoštevanju maksimalne možne zazidanosti parcele Fz 0,4.
– Dovoljene so tudi nadzidave obstoječih stanovanjskih objektov, kolikor le-te predstavljajo izravnavo višinskega gabarita sosednjih objektov.
– Mogoča je tudi gradnja novega objekta na mestu obstoječega ali v okviru iste parcele, kolikor se izkaže le-ta za funkcionalno ali konstruktivno dotrajanega. Gradnja novega objekta je mogoča pod pogoji maksimalne zazidanosti parcele Fz 0,4 in drugimi pogoji, ki sicer veljajo za gradnjo novih objektov po tem odloku.
– nova garažna hiša
– celovito rešitev daljinskega ogrevanja
– dopolnilna in komunalna infrastruktura vključno s kabelskim informacíjskim sistemom
– stanovanjska hiša (na parc. št. 726/12, 710/1, 726/10, 710/8 in del 713/5, vse k.o. Ostrožno) 17.10 x 10 m+3.10 x 2 m z garažo dimenzij 7x6.50 m in višino do slemena 3 m. Pri dimenzijah in legi stanovanjske hiše so mogoče minimalne tolerance, pri dimenzijah in legi garaže ni toleranc. Na delu parcele 713/5 k. o. Ostrožno je predvideno obračališče
– stanovanjska hiša (na parc. št. 720/7, k.o. Ostrožno) v dimenzijah 16,70 x 11,20 m z nadstreškom 6,40 m x 4,20 m in višinskim gabaritom P + IP. Pri dimenzijah in legi stanovanjske hiše so mogoče minimalne tolerance predvsem v smislu zmanjšanja dimenzij stanovanjske hiše. Izgradnjo dovozne ceste po parceli 716/1, k.o. Ostrožno, je dolžan investirati investitor, zemljišče bo ostalo v lasti Mestne občine Celje, o vzdrževanju ceste pa bo sklenjena pogodba med investitorjem in upravljavcem javnih cest.
– enodružinska stanovanjska gradnja (na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno) v dimenzijah 8 m x 10 m in višinskim gabaritom P + IP. Oblikovanje objekta mora biti prilagojeno značaju soseske, načeloma je mogoče tudi sodobnejše oblikovanje z upoštevanjem gradbene linije določene s tem zazidalnim načrtom. Objekt je dostopen po dovozni cesti na parceli 716/1, k.o. Ostrožno, ki je obstoječa in v rabi za dostop do že izgrajenih objektov; zemljišče je v lasti Mestne občine Celje in se upravlja ter vzdržuje pod pogoji, ki jih k posegom podajo pristojne strokovne službe.
– za objekt na območju parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno, je predvidena nadzidava in rekonstrukcija z namenom pridobitve več stanovanjskih enot (maksimalno 6 stanovanjskih enot, možna je izvedba manj enot) in ustrezna ureditev pripadajočih zunanjih površin, število parkirnih mest mora zadoščati pogojem Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03), to je minimalno 1.5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto.
2. Obrtno-stanovanjska cona, ki meri 2,73 ha, se nahaja severno nad Pucovo ulico, med podaljšano Čopovo ulico na vzhodu in Cesto na Ostrožno na zahodu.
Izhodiščna točka opisa meje po parcelnem stanju je pri Cesti na Ostrožno in sicer pri severozahodnem mejniku parcele 674/10, k.o. Ostrožno. Meja se nadaljuje proti jugu ob cesti na Ostrožno po zahodnih mejah parcel 674/10, 674/11, 674/12, 674/12, 637/32, 637/31, 675/5, 675/2, 642/15, 642/14, 642/13, 642/16, 642/12, 642/11, 642/10, 642/9, 642/8, 642/7, 642/6, 644/11, k.o. Ostrožno, od Pucove ulice. Nato se nadaljuje proti vzhodu po severnem robu cestišča Pucove ulice to je parc. 696/42 in po zaokrožitvi te ulice do Čopove ulice. Meja se usmeri proti severu in poteka vzdolž podaljšane Čopove ulice v razdalji okoli 350 m. Meja poteka po vzhodnih mejah parcel 637/22, 637/30, 617/29, 637/28, 637/27, 637/26, 637/25, 637/35, 637/24, 637/23, 637/17, 642/l, 675/2, 637/19, 648/3, 674/13, 674/11, 667/8, 667/7, k.o. Ostrožno. Nakar meja zavije proti zahodu in poteka po severnih mejah parcele 667/7, 674/10 do izhodiščne točke.
V obrtnostanovanjski coni je v gradnji 12 objektov in 1 obratovalnica, predvideni so še trije poslovno-stanovanjski objekti označeni s številkami 4, 5 in 6.
3. Zazidalni načrt se dopolni po projektu Razvojnega centra – IUP Celje, št. 14/92 in 53/94 ter se nanaša na gradnjo objektov na parc. št. 775/3, 775/5, 665/1, 665/7, 674/2, 667/3, 667/7, 674/10, 674/9, 776/1, 776/3, 726/3, 716/54, 710/1, 713/5, vse k.o. Ostrožno. Pogoj za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta je mirna poslovna dejavnost, ki ne bo poslabševala bivalnih pogojev v soseski. Kot toleranca pri gabaritih vseh objektov na navedenih parcelah je mogoča ±2 m ter s tolerancami po tem odloku.
6. člen
(1) Kot toleranca gabarita se dovoli povečava (gradnja prizidkov) obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe dviga bivalnega standarda ali pridobitve dodatnih bivalnih prostorov za družinskega člana oziroma razširjeno družino lastnika nepremičnine pod pogojem maksimalne zazidanosti parcele FZ 0,4 in izrabe FI 1,2. Kot toleranca je dovoljena tudi nadzidava obstoječega stanovanjskega objekta, kolikor le-ta pomeni izravnavo z višinskim gabaritom sosednjih objektov in z nadzidavo ni presežen maksimalni višinski gabarit (P+1 z možnostjo delno izkoriščenega podstrešja). Dovoljena je tudi rekonstrukcija obstoječega ostrešja z namenom pridobitve ustreznega naklona zaradi spremembe kritine, kolikor le-ta ne spreminja dovoljene etažnosti objekta.
(2) Rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta, gradnja prizidka ali nadzidave z namenom transformacije enodružinskega objekta v tri- ali več stanovanjskega ni dovoljena.
(3) Z uporabo zgoraj navedenih toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Z uporabo toleranc se tudi ne smejo poslabšati bivalne in prometne razmere obravnavanega območja.
IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
7. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja Lave za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav ter drugih posegov v prostor so naslednji:
Vse objekte in prizidke je potrebno oblikovati sodobno in tako, da se čimbolj prilagodijo obstoječi strukturi objektov in njihovih višin ter tako ne spreminjajo bistveno vedutnih pogledov. Pogoji za oblikovanje so:
1. Za družbeno gradnjo:
– gradnja prilagodljivih stanovanj v bloku z etažnostjo P+2+IP
– dvokapna streha v naklonu 25° in z napušči minimalno 30 cm
– členitev fasade do linije maksimalnega gabarita
– ureditev lokalov v pritličju objektov
– ureditev parkiranja
– ureditev ploščadi pred lokali
– ureditev zelenic
– geološke raziskave za pogoje temeljenja
2. Za prostostoječo oziroma individualno gradnjo:
– upoštevanje predvidene parcelacije;
– gradnja stanovanjskih hiš dimenzij 11 x 10 m oziroma do max. zazidanosti parcele Fz 0,4;
– etažnost objektov pritličje in nadstropje z možnostjo delno izkoriščenega podstrešja (kolenčni zid max. 60 cm) ali pritličje in izzidano podstrešje;
– ureditev dovozov in parkirnih mest ter funkcionalnega zemljišča;
– zasaditev zimzelene žive meje do višine 2 m ob Cesti na Ostrožno;
– protihrupna izolacija objektov, če hrup prekoračuje predpisano mejo;
– pri gradnji poslovno-stanovanjskega objekta št. 4 je treba upoštevati pogoje Komunale Celje, maksimalni dovoljeni naklon strehe pa je 27°;
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji objektov na parcelah št. 719/19, 719/2, 718/1, 716/57, 716/56 in 716/1, k.o. Ostrožno, se upošteva gradbena linija, ki jo določa predvidena stanovanjska hiša, k posegom pa je potrebno pridobiti vse pogoje in soglasja pristojnih resorjev.
3. Za območje parcel 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno, veljajo naslednji pogoji:
– tlorisni gabariti ostajajo nespremenjeni. Višinski gabarit objekta se poveča za 1.10 m, etažnost je delno pritličje, etaža in mansarda ter delno klet, pritličje, etaža in mansarda. Kota novega slemena je 10.52 m nad koto tal pritličja. Streha je nesimetrična dvokapnica, smer slemena vzhod–zahod. Na južni strani bo izvedena kot večja frčada. Naklon strešin bo 15 stopinj in 30 stopinj oziroma 6 stopinj frčada. Kritina bo temne barve. Na parcelo sta izvedena dva obstoječa dovoza iz javne občinske ceste na severni in zahodni strani. Manipulacijske in parkirne površine so urejene v severnem delu zemljišča. Dvorišče je tlakovano s tlakovci, ki prepuščajo padavinske vode v podtalje. Preostali del zemljišča je zatravljen in zasajen z okrasnim drevjem ter živico ob parcelnih mejah. Dostop do posameznih etaž je preko zunanjega stopnišča.
4. Za gradnjo vrstnih garaž: enotno oblikovan tip garažnega boksa maksimalnih tlorisnih dimenzij 2,80 x 5,50 m.
5. Za gradnjo hiše: tipski projekt, pritličje in prvo nadstropje, enakega oblikovanja, kot je že zgrajena garažna hiša.
6. Pri parcelnih mejah, ograjah in zasaditvah z živico:
– parcelna meja teče po robu bankine,
– zasaditev živice 50 cm od roba bankine,
– maksimalna višina živice ob cesti 0,80 m, v obrtni coni 2 m.
7. Funkcionalno zemljišče objekta z oznako štev. 10 se zmanjša iz 635 m2 na 475,50 m2 tako, da zajema le parcelo 710/6, k.o. Ostrožno Tlorisni gabarit objekta se zmanjša na 10 x 11 m ±1 m tolerance. Vsi ostali pogoji ostanejo takšni kot so določeni z odlokom o ZN Lava (Uradni list SRS, št. 40/89).
8. člen
Tolerance omogočajo spremembo tlorisnih gabaritov v velikosti največ 10%, prilagoditev kote pritličja glede na projekt zunanje ureditve oziroma pogoje soglasodajalcev, spremenjene poteke tras vodov komunalne infrastrukture, če se rešitev izkaže za ekonomsko in tehnološko racionalnejšo rešitev; gradnjo manjših novih objektov za izključno stanovanjsko namembnost in enostavne objekte pod pogoji, ki jih k posegom podajo pristojni soglasodajalci.
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
9. člen
Pogoji glede prometnega urejanja so naslednji:
1. Obstoječa prometna zasnova oziroma ulični sistemi iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se v celoti ohrani in deloma dopolni na naslednji način:
2. Obstoječa prometna zasnova, že zgrajena in urejena na osnovi zazidalnih načrtov iz 2. člena tega odloka, se dopolni z naslednjim:
– Severni, sedaj slepi zaključni krak Valvazorjeve ulice se podaljša do levega brega Koprivnice, koder se ob njenem južnem nasipu obrne proti severovzhodu ob parc. št. 266/l, k.o. Ostrožno, z odmikom 4 metrov od zahodne fasade obstoječega objekta se uredi dovoz za 2 prostostoječa objekta, ta odvoz pa služi tudi za obračališče.
– Na skrajnem zahodnem robu ureditvenega območja, ob stiku s trajnovarovanim kmetijskim območjem, se uredi peš povezava smer sever–jug, prvenstveno za potrebe osnovne šole.
– Obstoječe parkirišče med Pucovo ulico in trgovino osnovne preskrbe se za potrebe soseske podaljša v smer proti vzhodu za 23 metrov.
3. Ob glavnem vstopu v ureditveno območje, jugozahodno ob križišču Pucova–Dečkova se locira garažna hiša, vzhodno ob obstoječi garažni bili pa dvojni niz vrstnih garaž.
4. Na parcelo (zemljišče s parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno) sta izvedena dva obstoječa dovoza iz javne občinske ceste na severni in zahodni strani. Ureditev dovozov mora zagotavljati prometno varno priključevanje na javno cestno omrežje. Prostorske ureditve OPPN ne spreminjajo odmikov objekta do javne ceste. Parkiranje bo zagotovljeno v okviru gradbene parcele, število parkirnih mest mora zadoščati pogojem Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03), to je minimalno 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto. Možno je parkiranje za 9 osebnih vozil. Dvorišče je tlakovano s tlakovci, ki prepuščajo padavinske vode v podtalje.
10. člen
Pogoji glede komunalnega urejanja so naslednji:
1. Kanalizacija:
Stanovanjska soseska Lava je priključena na dva rajonska zbiralnika, vzhodih del na RZ-3 dimenzij fi 1000 in fi 800, zahodni del pa na RZ-4 dimenzije fi 1200 in fi 1000. Nanju je priključeno celotno sekundarno kanalizacijsko omrežje z razvodiščem po VaIjavčevi, Maksima Gorkega in Njegoševi ulici. Vsi novi objekti se morajo zato priključevati na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se mora ustrezno dograjevati na osnovi projekta št. 546/68, ki ga je izdelal Zavod za napredek gospodarstva Celje, in upoštevati relativno majhno globino sekundarnega omrežja.
2. Vodovod:
Stanovanjska soseska Lava se oskrbuje s pitno vodo iz celjskega mestnega vodovoda oziroma je priključena na dva primarna cevovoda, ob Čopovi ulici fi 300 in ob Dečkovi ulici fi 200, z vodovodnim omrežjem v proj. št. 546a/68, ki ga je izdelal Zavod za napredek Gospodarstva Celje. Na ta vodovodni sistem se bodo morali priključevati vsi novi objekti.
3. Elektro omrežje:
Stanovanjska soseska Lava je v celoti elektrificirana, ustrezne količine električne energije zagotavljajo transformatorske postaje TP Cesta na Ostrožno, TP Meškova, TP Pugljeva, TP Pucova, TP Kovačičeva, TP Zatišje in TP Klajnškova. Vsi novi objekti se bodo morali priključevati na to elektrodistribucijsko omrežje.
4. PTT omrežje, objekti in naprave zveze:
Zazidalno območje je opremljeno s telefonskimi priključki, ki pa se morajo dograjevati: severno nad vrtcem je predvidena izgradnja nove rajonske avtomatske telefonske postaje v skladu s PTT sistemom. Na celotnem območju stanovanjske soseske se bo zgradil tudi kabelski razdelilni sistem oziroma kabelska televizija.
5. Ogrevanje:
Na območju blokovne stanovanjske gradnje in za vse objekte družbenega standarda je zgrajeno toplovodno omrežje, ki je priključeno na celjski daljinski sistem toplovodnega ogrevanja preko obstoječe kotlarne. Celotno ureditveno območje se bo v dolgoročnem smislu priključilo na ta sistem daljinskega ogrevanja, pri čemer je potrebno dati absolutno prednost toplifikaciji obrtne cone.
6. Javna razsvetljava:
Obstoječo javno razsvetljavo je potrebno redno vzdrževati in jo po potrebi, skladno z nadaljevanjem izgradnje ustrezno dopolnjevati.
7. Odvoz odpadkov:
Stanovanjsko območje in obrtna cona sta vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov v ciklusih dvakrat tedensko in kosovnega odvoza odpadkov v ciklusih dvakrat letno. Na območju blokovne stanovanjske in družbene gradnje se ohrani obstoječi sistem s 5-kubičnimi kontejnerji, pri obstoječi individualni stanovanjski gradnji pa z 80-litrskimi tipskimi smetnjaki. Pri novi gradnji se bodo uporabljale 240-litrske posode, skupne za 2 do 3 objekte.
Odpadke z območja obrtne cone je potrebno selekcionirati. Posamezni obrtniki so dolžni skleniti pogodbeni odvoz odpadkov na zbirališče sekundarnih snovi, če so primerni za reciklažo. Drugi odpadki, ki bi bili zajeti v katalogu posebnih odpadkov kot sestavni del pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, morajo biti razrešeni v skladu z 11. členom prej navedenega pravilnika.
8. Pogoji priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo za objekt na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno:
– Kanalizacija: Odpadne vode se speljejo direktno v javni kanal št. 103013 preko revizijskega jaška. Meteorne vode s strehe se odvajajo s ponikovanjem v tla.
– Vodovod: Oskrba objekta z vodo je možna iz javnega vodovoda PL 80 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje.
– Električno omrežje: Možnost priključka na obstoječe NN omrežje iz TP 10(20)/0,4 kV Cesta na Ostrožno.
– Telefonsko omrežje: Priključek do objekta bo iz obstoječega TK kablovoda skladno s soglasjem upravljavca.
– Plinovod: Priključek plinovoda bo izveden skladno s soglasjem upravljavca. Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno omrežje zemeljskega plina, katerega oskrbo je možno zagotavljati preko plinskega omrežja mesta Celje.
9. Pogoji priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo za objekt na parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno:
– Oskrba objekta z vodo je možna preko obstoječega priključka iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje. V primeru povečanega odvzema oziroma porabe vode je potrebno priključek povečati na stroške investitorja.
– Komunalne odpadne vode se speljejo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. Greznica se opusti oziroma izprazni, dezinficira in zasuje. V primeru dotrajanosti kanalskega priključka na javno kanalizacijo se le-ta obnovi na stroške investitorja. Novo priključitev kanalskega priključka na javno kanalizacijo izvede upravljalec kanalizacije na stroške investitorja. Padavinske vode se speljejo preko peskolovov v obstoječo kanalizacijo. Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), zato je potrebno za meteorne vode s povoznih površin predvideti ponikovanje oziroma prepustne povozne površine in podobne rešitve, ki morajo biti prikazane v projektu. Preliv meteornih vod se spelje v obstoječo kanalizacijo. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00). Oskrba objekta z vodo je možna preko obstoječega priključka iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje. V primeru povečanega odvzema oziroma porabe vode je potrebno priključek povečati na stroške investitorja.
– Energija za napajanje objekta je na voljo na NN zbiralkah v TP Iršičeva. Za priključitev objekta je treba izdelati projekt PGD-PZI.
– Objekt je priključen na telefonsko in KTV omrežje.
– Oskrbo objekta z energijo je možno zagotoviti s cevno navezavo na obstoječe javno plinovodno omrežje zemeljskega plina. Priključni plinovod je na predmetni parceli že izveden. Vsaka stanovanjska enota, opremljena s plinsko napeljavo, mora imeti ločeno merilno mesto za obračun porabljenih količin zemeljskega plina.
11. člen
Poteki cestnega omrežja, peš poti, parkirišča in ostale prometne infrastrukture ter celotna komunalna, energetska in prometna infrastruktura, objekti in naprave, so razvidni iz grafičnih prikazov zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka.
12. člen
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja iz 9. in 10. člena tega odloka so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in njih dimenzioniranje, ki so potrebne zaradi etapnosti izvajanja, spremenjene namembnosti in s tem jakosti komunalnih in energetskih priključkov ali zaradi kriterija ekonomičnosti, vendar samo s predhodnim pogojem tangiranega upravljavca, da ne poslabšujejo ekološkega stanja ter da ne onemogočajo kasnejših izvajanj zazidalnega načrta.
VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
13. člen
(1) Pogoji glede varovanja in potrebnega izboljševanja okolja so naslednji:
– ob Cesti na Ostrožno je treba v obrtni coni obvezno zasaditi zimzeleno živico do višine 2 m,
– objekti v obrtni coni, ki povzročajo prekomerni hrup, morajo biti dodatno protihrupno izolirani,
– potrebno je izvesti pasivno protihrupno zaščito z drevjem na brežini na zahodnem robu podaljšane Čopove ulice pri obstoječih objektih,
– pred realizacijo tega ZN kar zadeva stanovanjske izgradnje, je treba upoštevati analize o onesnaženosti okolja v Mestni občini Celje,
– nujno je potrebno urediti daljinsko ogrevanje za celotno dejavnost obrtno-stanovanjske cone,
– nov stanovanjski blok z lokali v pritličju mora imeti obvezno priključek na daljinsko ogrevanje,
– vse odpadne vode iz tehnoloških procesov posameznih dejavnosti v obrtni coni je potrebno nevtralizirati neposredno v obratovalnicah pred iztokom v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Pogoji varovanja okolja za objekt na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno:
– Varstvo okolja in požarna varnost: Predvidena gradnja stanovanjskega objekta (na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno) ne bo povzročila poslabšanja kakovosti stanja okolja.
– Hrup: Območje se nahaja v izgrajenem urbanem okolju. Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) je po 4. členu določena za čisto stanovanjsko območje. S predvidenim posegom ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
– Varstvo voda: Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod fekalnih in meteornih voda, ki so bili podani s to spremembo zazidalnega načrta, hkrati pa njegove projektne pogoje.
– Odpadki: Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v MOC (Uradni list RS, št. 67/99). Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki na podlagi PGD dokumentacije. Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
– Požarna varnost: Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik. Dostop in delovni prostor za intervencijska vozila je po obstoječi lokalni cesti, dovozni cesti in na parkirnih površinah. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Način varovanja pred požarom za objekte je potrebno opredeliti v PGD projektu skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom o požarnovarstvenih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
(3) Pogoji varovanja okolja za objekt na parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno:
– Hrup: Obravnavano območje je skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) opredeljeno kot II. območje varstva pred hrupom (stanovanjsko območje). V skladu z uredbo veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni hrupa 45 dBA. Namembnost predvidenih ureditev je enaka obstoječim in ne bo vplivala na poslabšanje vplivov na okolje.
– Zrak: Ogrevanje bo s plinom iz javnega plinovodnega omrežja, tako da emisija ne bo presegala dovoljenih emisij v zrak. V času gradnje bo prihajalo do prašenja in onesnaženja zraka z izpušnimi plini, za zmanjšanje teh emisij bo potrebno upoštevati določila ureditve gradbišča.
– Vode: Padavinske vode se speljejo preko peskolovov v obstoječo kanalizacijo. Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), zato je potrebno za meteorne vode s povoznih površin predvideti ponikovanje oziroma prepustne povozne površine in podobne rešitve, ki morajo biti prikazane v projektu. Preliv meteornih vod se spelje v obstoječo kanalizacijo. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00).
– Odpadki, zbiranje in odvoz: Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v MO Celje (Uradni list RS, št. 67/99). Potrebno je zagotoviti zbirno mesto in odjemno mesto za odpadke, skladno s pogoji upravljavca.
(4) Vsak poseg v prostor, ki bi nase navezoval intenzivnejši motorni promet ali povzročal hujše emisije kot so hrup, onesnaževanje zraka in vode ter podobno, ne bo dovoljen oziroma le ob pogoju, da bodo zagotovljene zadostne površine za opravljanje osnovne dejavnosti, da bo zagotovljen nemoten in varen promet ter prometna varnost, da bodo zagotovljeni vsi ukrepi za varstvo zraka, vode in zemlje in da ne bi nastajale tudi druge prekomerne emisije za okolje, ki bi prekoračevale veljavne sanitarno-tehnične normative in predpise.
13.a člen
Pogoji upravljanja z vodami so naslednji:
– območje je ob visokih vodah Koprivnice lahko poplavljeno, zato je potrebno predvideti vse potrebne ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in načrtovane objekte;
– kota obravnavanega zemljišča se ne sme spreminjati;
– komunalne odpadne vode se speljejo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. Greznica se opusti oziroma izprazni, dezinficira in zasuje;
– padavinske vode se speljejo preko peskolovov v obstoječo kanalizacijo. Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), zato je potrebno za meteorne vode s povoznih površin predvideti ponikovanje oziroma prepustne povozne površine. Dvorišče je tlakovano s tlakovci, ki prepuščajo padavinske vode v podtalje. Preliv meteornih vod se spelje v obstoječo kanalizacijo (skladno s pogoji upravljalca Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. Celje).
VII. DRUGI POGOJI, POMEMBNI ZA IZVEDBO
14. člen
Drugi pogoji, pomembni za izvedbo zazidalnega načrta Lava, so naslednji:
– zaščita pred požarom je zagotovljena z varnostnimi odmiki med posameznimi objekti, z izgradnjo hidrantnega omrežja in dodatnih naprav,
– zaradi izgradnje podaljšane Čopove ulice je potrebno rušiti gospodarsko poslopje ob stanovanjski hiši Cesta na Ostrožno 44, nadomestno gradnjo je možno predvideti v sklopu preostalega funkcionalnega zemljišča,
– sočasno z izgradnjo podaljšane Čopove ulice je potrebno urediti obojestransko avtobusno postajališče,
– ob severni meji funkcionalnega zemljišča Ingrada in Obnove je potrebno zgraditi protihrupni zid,
– dokler ne bo zgrajen celotni sistem daljinskega ogrevanja, se lahko za individualne novogradnje predvidi enak način ogrevanja, kot za ostale obstoječe stanovanjske hiše,
– trase toplovoda so informativne, pri nadaljnjem načrtovanju so možne korekcije v skladu z dogovori bodočih investitorjev,
– osnovna obveznost vseh lastnikov obratovalnic v obrtnostanovanjski coni je varovanje okolja pri vseh obstoječih ali novo predvidenih proizvodnjah. To velja tako za čiščenje odpadnih vod, dimnik plinov, prekomernega hrupa, požarne varnosti in prevelike obremenitve s transportom, pa tudi glede oblikovanja arhitektne in funkcionalnih površin.
15. člen
(1) Pogoj za gradnjo stanovanjskega dvojčka, ki je na listu št. 3 zazidalnega načrta označen s št. 7 in 8 in za gradnjo garažne hiše, je predhodna odstranitev pomožnih gospodarskih objektov na parc. št. 89/6 in 638/41, k.o. Ostrožno, na Čopovi cesti 44.
(2) Pogoj za gradnjo obrtno-stanovanjskega objekta št. 4 je predhodna zaščita rajonskega zbiralnika RZ-4 in gradnja v okviru tlorisnih in višinskih gabaritov, kot so razvidni iz lista št. 4 grafičnih prikazov zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka, in sicer tlorisne dimenzije objekta 32 x 12 m s krakom delavnice 18 m na vzhodni strani. Višina slemena je 9,10 m, kota venca pa 3,50 m nad koto tal. Severna stena objekta mora biti odmaknjena najmanj 4 m od posestne meje.
(3) Zaklonišči na lokaciji 6 se prekategorizirata v zaklonišči dopolnilne zaščite. Odvodni jarek južno pod šolo Veljko Vlahović ob zahodni meji zazidalnega načrta se mora ohraniti oziroma mora ostati izveden tako, kot je to razvidno iz proj. št. 68/81, ki ga je izdelal PUV Nivo Celje. Kakršnikoli naknadni posegi na območju, ki gravitira na ta odvodni jarek in nato na sekundarno kanalizacijo, niso dopustni, kar velja tudi za večje agrotehnične ukrepe na njegovem robu in v bližini rajonskega zbiralnika RZ-3.
(4) Pri gradnji prizidkov je potrebno upoštevati prvenstveno oblikovni moment in zato ne smejo presegati velikosti in višine obstoječega objekta, med objekti pa morajo biti tudi opredeljeni odmiki skladno s tehničnimi normativi oziroma drugimi tehničnimi ukrepi, s katerimi se preprečuje širjenje ali prenos požara z objekta na objekt.
VIII. ETAPNOST GRADITVE
16. člen
Upoštevajoč obstoječo komunalno urejenost ureditvenega območja zazidalnega načrta Lava bo etapnost gradnje potekala v skladu s pogoji, kot so opisani v 9., 10. in 13. členu tega odloka in v skladu s predhodno pripravljenim investicijskim programom priprave in urejanja stavbnih zemljišč za vse nove gradnje. Prizidki in možne spremembe namembnosti za potrebe krajanov in k obstoječim objektom pa se bodo izvajali na osnovi predhodno izbranih in temeljnih potreb konkretnih investitorjev.
17. člen
(1) Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v več etapah. Posamezne faze se mora izvesti kot funkcionalno celoto in po določilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno zgraditi z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z ničemer poslabševala ekološkega stanja.
(2) Komunalno, prometno, vodnogospodarsko in energetsko ureditev, ki bi lahko neposredno vplivala na varovanje okolja, je potrebno obvezno dokončno urediti s posamezno fazo gradnje in investicije. Zapolnilna stanovanjska in obrtna gradnja se lahko izvaja pred dokončno ureditvijo daljinskega ogrevanja.
18. člen
Zemljišče znotraj meje, opisane v 3. členu tega odloka in naprave in objekti lahko ohranjajo do pričetka izvajanja posamezne faze sedanjo rabo. Namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v posameznih fazah, ostane nespremenjena.
IX. OBVEZNOST INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
19. člen
Poleg nalog in drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci posegov v prostor tega zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse evidentirane in morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve posameznih objektov in naprav,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev in zagotoviti dostop do vseh zemljišč v času gradnje in po njenem zaključku,
– v slučaju evidentiranja prekomernega hrupa v obrtni coni izvajati meritve hrupa in po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih objektov oziroma pokreniti in realizirati druge tehnično prostorske protihrupne ukrepe in zaščite.
20. člen
(1) Osnovna obveznost vseh investitorjev in izvajalcev je varovanje in izboljševanje okolja pred hrupom ter da se vse etape tega zazidalnega načrta izvajajo usklajeno in v cilju. da se na celotnem območju stanovanjske soseske Lava doseže celovito in v vseh vidikih tangirano izboljšanje okolja.
(2) Rešitve posameznih vidikov varovanja okolja so razvidne iz tekstualnega dela zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka.
X. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljavnost:
– Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Lava I-S (Uradni vestnik Celje, št. 3/69, in Uradni list SRS, št. 32/83),
– Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Lava I/b (Uradni vestnik Celje, št. 14/70, in Uradni list SRS, št. 10/73),
– Odloka o zazidalnem načrtu dela stanovanjska Cona Lava I-C (Uradni list SRS, št. 25/71 in 18/76).
22. člen
(črtan)
(Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava, Uradni list RS, št. 22/11).
23. člen
(1) Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
(2) Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne občinske in republiške inšpekcijske službe.
Odlok o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS, št. 40/89) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
23. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 40/93) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 49/95) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
3. člen
Projekta iz 1. člena tega odloka sta stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 75/97) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 29/98) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 108/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
9. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah MOC in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 98/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
11. člen
Projekt iz 2. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 22/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2011
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.