Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2461/11 , Stran 841
Ob-2461/11
Na podlagi določil poglavja 7. Skupščina Statuta delniške družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
22. zasedanje skupščine
družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d.,
ki bo v torek, 10. maja 2011, ob 15. uri, na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan. 3. Soglasje skupščine k Pogodbi o prodaji deleža. Predlog sklepa: na osnovi določil 330. člena ZGD-1, skupščina daje soglasje k Pogodbi o prodaji deleža družbe v družbi Johnson Controls – NTU d.o.o. Prijava na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d. Uprava – direktor Evgen Kete