Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1185. Pravilnik o uporabi športnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 3462.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi športnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov ter način določanja uporabnine športnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: športni objekti).
2. člen
Pravilnik zajema sledeče športne dvorane objekte:
I. Večnamensko športno dvorano OŠ Dobrova
II. Večnamensko športno dvorano OŠ Polhov Gradec
III. Ostale zunanje športne površine pri OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec
IV. Športno rekreacijski center Gabrje.
3. člen
Upravljavec športnih objektov je Občina Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: upravljavec), ki imenuje osebo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda in drugih nalog povezanih z uporabo športnih objektov (upravitelj).
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJANJA V UPORABO
4. člen
V športnih objektih se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
a) vadbene površine
b) tribune za gledalce v večnamenski športni dvorani OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec
c) garderobe, sanitarije, umivalniki in tuši
d) športno orodje in oprema v objektu (brez drobnih rekvizitov).
5. člen
Športni objekti se uporabljajo za naslednje namene:
1. Izvajanje pouka športne vzgoje šoloobveznih otrok in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca)
2. Redno vadbo otrok, mladine in članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. Športno rekreacijo športnih društev in klubov ter njihova športna tekmovanja
4. Športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin
5. Redno vadbo in rekreacijo društev in klubov s sedežem izven Občine Dobrova - Polhov Gradec
6. Prireditve Občine Dobrova - Polhov Gradec
7. Športna dvorana se lahko uporablja tudi za namene, kot so koncerti, zabavno glasbene prireditve oziroma komercialne kulturne prireditve, razstave, sejme in druge prireditve pridobitne narave.
6. člen
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh upoštevati veljavni hišni red športnih objektov.
Organizator športne oziroma druge prireditve mora le-to priglasiti pri pristojnemu organu v skladu z zakonom, poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč, požarno varnost ter za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red, ter urejenost prometa v času športnih in drugih prireditev.
Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov, odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti, najkasneje v roku treh dni od dneva povzročitve škode.
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
7. člen
Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. Osnovne šole v Občini Dobrova - Polhov Gradec za izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca) in šolskih interesnih dejavnosti
2. Športni programi izvajalcev, ki jih v javnem interesu sofinancira Občina Dobrova - Polhov Gradec
3. Programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Dobrova - Polhov Gradec
4. Programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Dobrova - Polhov Gradec
5. Drugi klubi, društva in skupine iz Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki izvajajo športno rekreacijo
6. Društva in klubi izven občine
7. Drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljavec športnih objektov kateremukoli porabniku:
– odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športne ali druge prireditve oziroma dogodka splošnega in širšega pomena ali prodaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 8 dni.
8. člen
Športni objekti se oddajajo v uporabo po končanem pouku oziroma zaključenih interesnih dejavnostih osnovnih šol in ob pouka prostih dnevih, izjemoma tudi v dopoldanskem času v dogovoru z ravnateljem posamezne osnovne šole.
Pokriti športni objekti obratujejo praviloma od začetka do konca šolskega leta, zunanja igrišča pa v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.
Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddajajo v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.
9. člen
Predloge uporabnikov za uporabo športnih objektov zbere upravljavec športnih objektov enkrat letno na podlagi javnega poziva.
Zbiranje predlogov mora upravljavec športnih objektov javno objaviti na krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravljavec športnih objektov, določi razpored uporabe športnih objektov petčlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo:
– dva predstavnika iz Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec ali delovnih teles Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
– en predstavnik občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec
– en predstavnik zaposlenega v Osnovni šoli Polhov Gradec
– en predstavnik zaposlenega v Osnovni šoli Dobrova.
Člane komisije se imenuje za en mandat Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Mandat predstavnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec ali delovnih teles Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec je vezan na mandat.
Mandat predstavnika občinske uprave je vezan na zaposlitev v občinski upravi Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Mandat predstavnika zaposlenega v Osnovni šoli Polhov Gradec in Osnovni šoli Dobrova je vezan na zaposlitev v predmetni osnovni šoli.
Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 7. člena tega pravilnika.
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov tisti interesenti, katerih člani so pretežno občani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Kolikor pride do prezasedenosti športnega objekta, ima upravljavec pravico omejiti uporabniku število vadbenih ur in velikost vadbenega prostora.
Urnik najema oziroma uporabe športnih objektov se bo oblikoval na podlagi prejetih vlog in podpisanih pogodb o najemu oziroma uporabi.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti na predlog komisije potrdi župan.
V primeru pritožbe na odločitev komisije o pritožbi odloči župan.
Po izdelavi urnika na podlagi javnega poziva za najem športnega objekta se posamezni prazni termini za športno vadbo ali termini za komercialne prireditve prav tako polnijo izključno na podlagi pisne vloge, posredovane na naslov upravljavca športnih objektov.
10. člen
Pogodbo o uporabi oziroma najemu športnega objekta z uporabniki sklene župan. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravljavca in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
Sestavni del pogodbe so: Pravilnik, Cenik in Hišni red športnega objekta.
11. člen
V osmih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravljavcu športnih objektov. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v osmih dneh, se smatra, da je uporabnik odstopil od pogodbe.
12. člen
Pogodba z uporabniki športnih objektov se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita upravljavec športnih objektov in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko upravljavec športnih objektov enostransko prekine v naslednjih primerih:
1. Če uporabniki ne uporabljajo športnega objekta v terminih, za katere je sklenjena pogodba, na podlagi sklepa petčlanske strokovne komisije.
2. Če uporabnik krši določila hišnega reda športnega objekta ali določila pogodbe o uporabi in druge predpise, na podlagi sklepa petčlanske strokovne komisije.
3. Če uporabnik ne plača računa za uporabo športnega objekta v roku 30 dni od njegove izstavitve.
III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE
13. člen
Cenik za uporabo športnih objektov potrdi župan na predlog strokovne komisije najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
Cenik je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Cenik uporabe pripravi komisija za čas uporabe ene ure (60 minut).
Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
– stroške zavarovanja,
– druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja zajemajo:
– stroške plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk.
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
15. člen
Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti in interesne dejavnosti javnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec in Osnovna šola Dobrova.
Nižjo ceno od neprofitne se lahko zaračunava za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih donator ali organizator je Občina Dobrova - Polhov Gradec.
Za tekmovanja in druge prireditve se glede na zahtevnost posebnih pogojev določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni.
Cenik za komercialne uporabnike se oblikuje po tržnih zakonitostih, kar pomeni, da so v tem primeru cene najema lahko tudi višje od Cenika.
O določitvi višine uporabnine iz prejšnjih treh odstavkov tega člena na predlog strokovne komisije odloča župan.
16. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v uporabo, se porabijo izključno za pokrivanje stroškov upravljanja športnih objektov, dvig standarda pogojev za šport, za stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja.
17. člen
Uporabniki športne dvorane morajo ceno uporabe poravnati v skladu s pogodbo.
Uporabniki športnih objektov morajo za komercialne, glasbene in druge prireditve uporabnino za športni objekt poravnati pred izvedbo prireditve ali pa predložiti primerne garancije za plačilo.
V primeru neplačila uporabe dvorane si Občina Dobrova - Polhov Gradec pridržuje pravico, da dolžnikom, ki so kot izvajalci letnega programa športa sofinancirani iz občinskega proračuna, zadrži izplačilo odobrenih sredstev za izvedbo posameznih vsebin do višine dolgovanega zneska.
Če uporabnik po izteku roka račun poravna, se sklene dodatek k pogodbi o najemu, ki ga po novem zavezuje, da najem športnega objekta plačuje za en mesec vnaprej, torej avansno.
V primeru zamude plačila za več kot 30 dni pa se razveljavi pogodba o uporabi objekta in v naslednjih 12 mesecih ni možna sklenitev vnovične pogodbe o najemu športnega objekta, zapadli znesek pa se izterja po sodni poti.
18. člen
Oglaševanje, ki se izvaja v športnih objektih, se izvaja na podlagi:
– programa uporabe javnega športnega objekta,
– prostorov in površin, ki jih je upravljavec določil za oglaševanje,
– pogodbe o oglaševanju.
IV. DRUGA DOLOČILA
19. člen
V hišnem redu, ki ga potrdi župan, se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športnih objektov ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje športnih objektov.
Hišni red mora biti izobešen v prostorih športnih objektov.
20. člen
Nadzor nad uporabo športnih objektov zagotavljajo pristojna strokovna služba upravljavca, v času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi posamezna osnovna šola.
21. člen
Upravljavec športnih objektov mora zagotoviti vodenje posebne evidence uporabe športnih objektov, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število in imena udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011/0010-2011-2
Dobrova, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar l.r.