Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1188. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 3465.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 8/03 popr., 110/02 – ZGO-1), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) in Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. redni seji dne 1. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 13/06, 39/09, 15/10 in 42/10); v nadaljevanju »odlok«.
2. člen
V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za obdobje od 1. 1. 2011 do prenehanja veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10) se za zemljišča, navedena v tej uredbi, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zavezancem ne zaračunava.«
3. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2011
Dravograd, dne 29. marca 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.