Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1230. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2010, stran 3539.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 6. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2010, katerega sestavni del so sredstva proračunske rezerve in podračuni proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                              v €
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      11.870.924
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.455.179
70   DAVČNI PRIHODKI               8.667.860
    700 Davki na dohodek in dobiček       6.173.200
    703 Davki na premoženje           1.987.118
    704 Domači davki na blago in storitve     507.542
71   NEDAVČNI PRIHODKI               787.319
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   635.607
    711 Takse in pristojbine             4.268
    712 Denarne kazni                13.301
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      0
    714 Drugi nedavčni prihodki          134.143
72   KAPITALSKI PRIHODKI               82.389
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    57.651
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       24.738
73   PREJETE DONACIJE                37.234
    730 Prejete donacije iz domačih virov      37.234
74   TRANSFERNI PRIHODKI             2.296.122
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           247.982
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                    2.048.140
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.631.324
40   TEKOČI ODHODKI                3.089.321
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     640.433
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    103.415
    402 Izdatki za blago in storitve       2.235.077
    403 Plačila domačih obresti           67.571
    409 Rezerve                   42.825
41   TEKOČI TRANSFERI               3.976.939
    410 Subvencije                 32.916
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                1.924.472
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                   628.006
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.391.545
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            5.087.104
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.087.104
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            477.960
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso prorač.
    uporabniki                   43.675
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  434.285
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)                 –760.400
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)               893.912
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             274.224
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         619.688
X.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          –140.712
-------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva proračunske rezerve, v višini 80.529 €, se prenesejo kot prihodek proračunske rezerve v leto 2011.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada občinskih stanovanj, v višini 83.726 €, se prenesejo kot prihodek rezervnega sklada občinskih stanovanj v leto 2011.
5. člen
Neporabljena sredstva iz naslova namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 122.143,66 €, in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 252.333,81 €, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
6. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni del tega odloka. Sestavna dela odloka sta tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0376/2009
Ravne na Koroškem, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.