Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1267. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, stran 3614.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Prostorski ureditveni pogoji v Mestni občini Koper so bili sprejeti leta 1988, dopolnjeni leta 2001 ter spremenjeni leta 2006, 2009 in 2010 (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper, Uradne objave, št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga, 24/01, in Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju PUP).
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v letu 2006 je bil dokument v celoti prenovljen in zastavljen povsem na novo, ter dodatno dopolnjen s spremembami leta 2009 in 2010. Pri izvajanju odloka pa se je pokazalo, da posamezna določila niso opredeljena dovolj natančno oziroma da prihaja do napačnega razumevanja teh določil in uskladiti z novimi zakoni in pravilniki, ki veljajo na področju gradnje in urejanja prostora, zato je potrebno ta določila odloka ponovno pregledati in jih zapisati na način, ki bo omogočil sprejemljivo urbanizacijo primestnega in podeželskega prostora ob upoštevanju lokalnih posebnosti obravnavanega prostora. Spremembe ne bodo posegale v grafični del prostorskega akta.
Predvidene spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se, skladno z 61a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega odloka rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
2. Območje obravnave
Določila PUP-a veljajo na območju celotne občine, natančneje na območjih, za katera niso bili izdelani drugi prostorski ureditveni pogoji ali prostorsko izvedbeni akti oziroma lokacijski načrti. Spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo na celotno območje občine, ki se urejajo na podlagi določil PUP-a.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz
+--------------------------------------------+-----------------+
|Faza                    |Rok       |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sklep o začetku priprave in objava sklepa v |marec 2011    |
|uradnem glasilu in svetovnem spletu     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka sprememb in dopolnitev   |5 dni po     |
|PUPa                    |uveljavitvi   |
|                      |sklepa      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic državnih in lokalnih   |15 dni      |
|nosilcev urejanja prostora         |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka        |7 dni po     |
|                      |pridobitvi    |
|                      |smernic     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |7 dni pred    |
|obravnavi,objava na krajevno običajen način |pričetkom javne |
|in v svetovnem spletu            |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega |15 dni      |
|predloga PUP-a z evidentiranjem vseh pisnih |         |
|pripomb                   |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava stališč do pripomb in predlogov iz |7 dni po     |
|javne razgrnitve in javne obravnave in   |zaključku javne |
|objava stališč na krajevno običajen način  |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb |7 dni po     |
|in dopolnitev PUPa             |potrditvi stališč|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja    |15 dni      |
|prostora                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem odloka na občinskem svetu in objava |10 dni po    |
|v uradnem glasilu odloka na občinskem svetu |sprejemu     |
+--------------------------------------------+-----------------+
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev PUP-a, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ankaranska cesta 7B, 6104 Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Pripravljalec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
7. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Št. 3505-3/2011
Koper, marec 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (sigla: ZPNačrt, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 rett.) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune Città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria
1. Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione
Le Norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria sono state accolte nel 1998, integrate nel 2001 e sottoposte a modifiche negli anni 2006, 2009 e 2010 (Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria; Bollettino Ufficiale nn. 19/88, 7/01 – interpretazione obbligatoria, e 24/01, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 49/05 – interpretazione obbligatoria, 95/06, 124/08 – interpretazione obbligatoria, 22/2009 e 65/2010; nel seguito: N.T.A.).
Con il Decreto sulle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria, accolto nel 2006, il documento è stato completamente aggiornato; nel 2009 e 2010 le disposizioni del decreto sono state riverificate e sono stati modificati i contenuti che nell’applicazione del decreto si erano dimostrati inadeguati o imprecisi. Durante l’applicazione del decreto è stato appurato che le singole disposizioni erano troppo vaghe e davano luogo ad interpretazioni erronee non adeguate alle nuove leggi ed ai nuovi regolamenti che disciplinano la pianificazione territoriale e l’attività edilizia. Tali disposizioni vanno quindi riviste e riformulate in maniera da rendere possibile un’urbanizzazione accettabile delle zone suburbane e rurali nel rispetto delle peculiarità locali proprie del territorio contemplato. Tali cambiamenti non incideranno sugli elementi grafici dello strumento urbanistico.
Le previste modifiche ed integrazioni alle N.T.A. si riferiscono solamente a singoli interventi nel territorio e non incidono sugli assetti territoriali pianificati né sull’utilizzo dei terreni e dei fabbricati confinanti. Pertanto, il termine per la presentazione delle linee guida e dei pareri in ambito alla procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al decreto è ridotto a 15 giorni, così come la durata dell’esposizione alla libera visione del pubblico, in ottemperanza all’articolo 61 a della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.).
2. Zona d’intervento
Le norme delle N.T.A.-a sono vigenti per tutto il territorio del comune, più precisamente nelle zone non contemplate da altre norme tecniche d’attuazione od altri strumenti urbanistici attuativi ovvero piani di sito. Le modifiche e integrazioni alle N.T.A. si riferiscono all’intero territorio del comune contemplato dalle N.T.A..
3. Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici comparabili riferiti al territorio del Comune Città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
4. Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. ovvero delle singole fasi delle medesime
+------------------------------------------+-------------------+
|Fase                   |Termine      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Delibera sull’avvio della predisposizione |marzo 2011     |
|del documento; pubblicazione della    |          |
|delibera nel bollettino ufficiale e sul  |          |
|sito web                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Stesura della bozza delle modifiche ed  |5 gg. dopo     |
|integrazioni alle N.T.A. l’entrata in   |          |
|vigore della delibera           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Acquisizione delle linee guida dagli enti |15 gg.       |
|statali e locali preposti alla      |          |
|sistemazione del territorio        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Predisposizione della bozza integrata   |dopo 7 gg.     |
|                     |dall’acquisizione |
|                     |delle linee guida |
+------------------------------------------+-------------------+
|Avviso sull’esposizione al pubblico e sul |7 gg. prima    |
|dibattito pubblico della bozza integrata; |dell’esposizione  |
|pubblicazione dell’avviso secondo le   |al pubblico    |
|modalita localmente in uso e sul sito web |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Esposizione al pubblico e pubblico    |15 gg.       |
|dibattito della proposta integrata delle |          |
|N.T.A., con l’indicazione di tutte le   |          |
|osservazioni scritte pervenute      |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Predisposizione delle prese di posizione |7 gg. dopo la   |
|nei confronti delle osservazioni scaturite|conclusione del  |
|dall’esposizione al pubblico e dal    |dibattito pubblico |
|dibattito pubblico, pubblicazione delle  |          |
|stesse secondo le modalita localmente in |          |
|uso                    |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Stesura della proposta integrata delle  |7 gg. dopo la   |
|modifiche e integrazioni alle N.T.A.   |convalida delle  |
|                     |prese di posizione |
+------------------------------------------+-------------------+
|Acquisizione dei pareri degli enti    |15 gg.       |
|preposti alla sistemazione del territorio |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Approvazione del documento in sede del  |pubblicazione dopo |
|Consiglio comunale, pubblicazione dello  |10 gg.       |
|stesso nel bollettino ufficiale      |dall’approvazione |
|                     |del decreto in   |
|                     |sede del Consiglio |
|                     |comunale      |
+------------------------------------------+-------------------+
5. Enti statali e locali preposti alla sistemazione del territorio, che forniscono le linee guida ed i pareri, ed altri partecipanti alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi in merito alla bozza delle modifiche e integrazioni alle N.T.A., sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente, il territorio e le energie, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’ambiente, Ufficio gestione delle acque, Sezione del bacino idrografico adriatico e del mare, Strada del porto 12, Capodistria;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana – per il settore protezione e soccorso;
– Ministero del traffico, Direzione Strade della Repubblica di Slovenia, Sede regionale di Capodistria, Via Ancarano 7 B, 6104 Capodistria;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana;
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Sede regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, Sede regionale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Izola;
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– Komunala Koper, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8/a, Capodistria;
– Comune Città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria.
Possono essere inclusi nella procedura anche altri enti preposti alla sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione del documento si dovesse rilevare che siano preposti alla gestione o responsabili dei singoli settori.
6. Obblighi attinenti al finanziamento ed alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
L’ente procedente del documento è il Comune Città di Capodistria, la procedura di predisposizione e accoglimento del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. è il Comune Città di Capodistria, che finanzia pure la realizzazione del documento.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente in virtù delle norme sull’assegnazione degli appalti pubblici, deve adempiere le condizioni di cui alla Legge sulla sistemazione del territorio.
7. Pubblicazione ed entrata in vigore della delibera
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; la delibera si pubblica anche sul sito web del Comune Città di Capodistria (www.koper.si).
N. 3505-3/2011
Capodistria, marzo 2011
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.