Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1291. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 3655.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10), določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, instrumenti, pogoji in postopki dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pospeševanja zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za izvedbo namena iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti, ki imajo svoj sedež v občini. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar se samozaposluje in ima stalno prebivališče v občini.
5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za premostitev teh težav,
– so iz sektorjev:
a) ribištva in ribogojstva (Uredba Sveta ES 104/200),
b) premogovništva Uredba ES 1407/2002),
c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se ne dodeljujejo:
– za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, ki bi se dodelila podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
– za izvoz oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
6. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
7. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja niso namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Dodeljevanje pomoči ne bo pogojeno s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
8. člen
Višino subvencije določi odbor za gospodarstvo v skladu s sprejetim proračunom za tekoče leto in se navede v razpisu.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis«v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
9. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno bivališče v občini,
– novo zaposlena oseba mora biti prijavljena na RZZ najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju občine,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Prednost pri pridobivanju sredstev imajo dolgotrajno brezposelne osebe, težje zaposljive osebe (starejši nad 50 let, mladi do 26 let, invalidi), osebe, ki niso pridobile sredstev iz drugih javnih virov, in osebe, ki se bodo zaposlile v deficitarnih poklicih regije.
10. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno običajen način.
11. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
12. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je oseba, za katero se uveljavlja subvencija, registrirana kot brezposelna najmanj 2 meseca pred dnevom zaposlitve,
– fotokopijo osebne izkaznice,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– sklep o vpisu v register poslovnih subjektov (PRS),
– potrdilo, da vlagatelj ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– izjavo, da vlagatelj za iste upravičene stroške, za katere uveljavlja subvencijo ne prejema pomoči po drugih predpisih oziroma da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene predpisane vrednosti,
– izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku.
13. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljata predsednik in najmanj dva člana. Vloge komisija praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu.
14. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja izda oddelek za gospodarstvo na podlagi predloga komisije. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
15. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. V pogodbi občina navede, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, ter da bo v primeru prekoračitve dodeljenega zneska po pravilu »de minimis« prejemnik dolžan vrniti dodeljena sredstva v celoti.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja organ občinske uprave pristojen za gospodarstvo.
16. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodb mora preveriti organ občinske uprave pristojen za gospodarstvo.
17. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik v roku 8 dni po prekinitvi delovnega razmerja obvestiti občino. Prejemnik subvencije mora v tem primeru zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni po prekinitvi delovnega razmerja. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu, je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
Prejemnik mora vrniti subvencijo tudi v primeru, če prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe, prenese sedež podjetja izven območja Občine Šmarje pri Jelšah.
18. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list, št. 35/06 in 31/07).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0018/2011
Šmarje pri Jelšah, dne 1. aprila 2011
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.