Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1250. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji, stran 3589.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in sankcije za kršitve Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji (UL L št. 31 z dne 5. 2. 2011, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 101/2011/EU).
II. PRISTOJNI ORGANI
2. člen
(1) Skladno z uredbo 101/2011/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 4., 5. in 7. členom uredbe 101/2011/EU,
– Banka Slovenije, v zvezi z drugim odstavkom 6. člena uredbe 101/2011/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z 9. členom uredbe 101/2011/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k uredbi 101/2011/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
3. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 101/2011/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi odstavek 2. člena uredbe 101/2011/EU);
b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 101/2011/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena uredbe 101/2011/EU);
c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena uredbe 101/2011/EU (tretji odstavek 2. člena uredbe 101/2011/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 evrov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz uredbe 101/2011/EU, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 4. členom uredbe 101/2011/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 101/2011/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 9. člena uredbe 101/2011/EU);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 101/2011/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 9. člena uredbe 101/2011/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
5. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 101/2011/EU v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe 101/2011/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-16/2011
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
EVA 2011-1811-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik