Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah, stran 3648.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP) in 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi dela zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah (Uradni list RS, št. 61/93) (v nadaljevanju: spremembe ZN Milenkova). Strokovne podlage za spremembe ZN Milenkova je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice, v avgustu 2010, pod št. 06/10-SP ZN Milenkova in so sestavni del tega odloka.
(2) Spremembe ZN vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– grafične priloge.
2. člen
Spremembe ZN Milenkova se nanašajo na možnost ureditve dodatnih parkirnih površin, neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih v blokovskem naselju Pod goro, z možnostjo nadkritja.
II. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA OBJEKTOV IN NAPRAV
3. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
1. Gradnja in nadkrivanje dodatnih parkirnih površin, še neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih parkirnih površin je možno, kolikor so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– Lokacije predvidenih parkirnih površin so prikazane v priloženi grafični podlagi – pregledna situacija obstoječih in predvidenih parkirnih površin, ki je izdelana na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:1000.
– Utemeljenost nadkritja določene parkirne površine se ugotovi v postopku izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V idejnem projektu oziroma projektni dokumentaciji PGD, PZI je potrebno zagotoviti mehansko odpornost in stabilnost objekta, zadostiti pogoju prometne varnosti in drugim tehničnim predpisom, upoštevati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov ter upoštevati poenoteno oblikovanje objektov.
2. Prostorski in lokacijski pogoji:
– Tloris tipičnega parkirnega mesta za osebno vozilo standardne velikosti ne sme biti manjši kot 2.50 m x 5.00 m, kolikor je dovozna cesta širine več kot 5.0 m.
– V primeru, da je dovozna cesta široka manj kot 5 m in ne ožja kot 4.5 m, mora biti dolžina parkirnega mesta najmanj 5.50 m,
– Lokacije predvidene za nadkritje se določijo na mestih, kjer se v nizu lahko pokrijejo najmanj 3PM in ne smejo s svojo postavitvijo ovirati dostopov in dovozov na stavbno zemljišče, dvorišče, vhod v objekt …
– Točkovni temelji konstrukcije za gradnjo oziroma postavitev nadstrešnic ne smejo povzročiti škode na podzemnih in energetskih vodih položenih v območju gradnje.
– Gradnja nadstrešnic tik ob objektih ni dopustna, minimalni odmik je 5.0 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča) do fasade bloka – objekta.
3. Oblikovanje in zunanja podoba nadstreškov:
– V nizu, kareju oziroma območju so nadstrešnice enotno oblikovane.
– So lahke transparentne montažne konstrukcije in izvedbe.
– Nosilni konstrukcijski elementi so kovinske izvedbe v barvi po izboru Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.
– Kritina je iz prosojnih večslojnih prekatnih polikarbonatnih plošč (prozorne ali bele barve).
– Streha nadstrešnice je enokapna streha v naklonu, katere napušč ne sme segati izven območja parkirnega mesta v vozišče in ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
– Napušč na strani uvoza pod nadstrešnico ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
– Ker predvideni posegi nimajo vpliva na zavarovana območja in objekte ter na obravnavanem območju ni zavarovanih objektov kulturne dediščine, ZVKD Slovenije ni podal posebnih oblikovalskih smernic.
– Zgornji ustroj parkirišča je zaradi lažjega odvodnjavanja v izvedbi s travnimi ploščami, tlakovci ali drugim poroznim materialom. Dovozne ceste so asfaltirane.
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
4. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
Prometna signalizacija in prometna oprema na parkirnih površinah mora biti načrtovana in postavljena tako, da koristnik nedvoumno in zlahka dojame njen pomen.
Nosilni montažni konstrukcijski elementi za nadstrešnice morajo biti postavljeni izven prometnih površin, kjer napušči ne smejo segati v prometni profil dovozne ceste.
5. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
– Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem, če le-ta obstaja. V PGD za pridobitev vodnega soglasja mora biti razviden način odvajanja komunalnih odpadnih in očiščenih padavinskih vod. Projektne rešitve morajo biti usklajene s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
– Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin naj se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri (standardiziran na SIST EN 858-2) v javno kanalizacijo, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov.
– V skladu z 49. členom ZGO (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07) si mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.
6. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
– Na območju blokovskega naselja Pod goro stanje obstoječe kanalizacije ne zagotavlja zadovoljivega odvoda meteornih vod zaradi poddimenzionirane javne kanalizacije v Tovarniški cesti.
– V sklopu projektne dokumentacije PGD-PZI bo potrebno upoštevati usmeritve Študije ravnanja s kanalizacijskim sistemom Slovenske Konjiice do izgradnje CČN Slov. Konjice, IEI d.o.o., št. proj. 6K 0827.4 in izdelati IDP nove kanalizacije v Tovarniški cesti.
– Pri projektiranju je potrebno upoštevati in izdelati:
– Hidravlični preračun obst. stanja in predvidenih dodatnih parkirnih površin skladno s SIST EN 752-2,
– Načela zadrževanja meteornih vod na mestu nastanka-ZBDV,
– V projektu preveriti možnost ponikanja meteornih vod-ponikalne grede oziroma polja,
– Zaledne vode iz Konjiške gore,
– projekt »Očistimo reko Dravinjo« ter
– vso predpisano zakonodajo.
7. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
– V območju gradnje potekajo trase javnega vodovoda, ki ga ni možno mikrolocirati. Pred pričetkom del je potrebno na stroške investitorja opraviti sondažne izkope.
– Na mestu, kjer se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu vodovoda, je potrebno le tega prestaviti ali ga zamenjati za cevi iz duktilne litine, na stroške investitorja.
8. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
– Na območju obravnave potekajo energetski vodi, katerih lego je potrebno upoštevati pri projektiranju objektov:
– 20 kV KBV MILENKOVA–SL. K. GRAD 8 (k-213 OE Slovenska Bistrica)
– 20 kV KBV ŠOLA SL. K.–MILENKOVA (k-363 OE Slovenska Bistrica)
– 20 kV KBV KAMNOLOM SL. K. (k-418 OE Slovenska Bistrica)
– TP 20/0,4 KV TP SL. K. MILENKOVA (t-337 OE Slovenska Bistrica)
– NN omrežje nadzemne in podzemne izvedbe
– Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve in zaščite vodov), je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
– Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje, katerega trase so na razpolago v tehnični dokumentaciji Telekom Slovenije.
– Kolikor bodo ovirali predvidene posege, je potrebna zaščita ali prestavitev TK omrežja.
10. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
– Na omenjenem območju je že obstoječe plinovodno omrežje.
– Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
– Gradnja nadstrešnic na cevnem omrežju toplovodnega omrežja ni dovoljena, minimalni odmik od osi cevovoda je 1,5 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve ZN 2010 so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
13. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2010(131)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.