Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 5668/2011 Os-2505/11 , Stran 927
Dn 5668/2011 Os-2505/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Hrovat, Kržičeva ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 7.E, vpisani v vl. št. 2724/7, k.o. Bežigrad, dne 15. 3. 2011, pod opr. št. Dn 5668/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 01-21/91, z dne 5. 2. 1992, sklenjene med Onkološkim inštitutom po pooblastilu IS RS, kot prodajalcem, ter Vero Podgorščak, Kržičeva ulica 8, kot kupovalko, katere predmet je nepremičnina, stanovanje št. 7, v III. nadstropju, s kletjo, sedaj 7.E, Kržičeva 8, Ljubljana, vpisano v vl. št. 2724/7, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 4. 2011