Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 379/2011 Os-2576/11 , Stran 926
Dn 379/2011 Os-2576/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bistre Ivanove, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice nepremičnine – stanovanja, z ident. št. 56.E, in ident. št. 62.E, na naslovu Matije Blejca 4, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1429/56 in podvl. št. 1429/62, oba k.o. Podgorje, izdalo sklep št. Dn 379/2011 z dne 24. 3. 2011, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. 224/78, z dne 10. 10. 1978 sklenjene med SGP Graditelj p.o., Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in Trdina Vinkom in Trdina Faniko, oba Krakovska 28, Domžale, kot kupcema, za enosobno stanovanje z oznako 2/IV. nadstropje (južno stopnišče) blok B-40 Bakovnik jug, parc. št. 1238, 1239, 1240/1, k.o. Podgorje, in obsega predprostor 3,20 m2, kopalnico, WC 4,40 m2, kuhinjo, jedilni kot 12,90 m2, spalnico 15,20 m2 balkon 1,07 m2 in klet 1,40 m2, v skupni izmeri 38,17 m2, za kupnino 341.824 din; – pogodbe o prodaji nepremičnine sklenjene med Trdina Vinkom in Trdina Frančiško iz Kamnika, Matije Blejca 4, kot prodajalcema, in Muhič Ireno, Ceneta Štuparja 130/a, kot kupovalko, za enosobno stanovanje 2/IV. nadstropje, južno stopnišče, v stanovanjskem bloku B-4, Bakovnik, Kamnik, Matija Blejca 4, ki obsega predprostor, kopalnico z WC, kuhinjo, spalnico, balkon in klet, vse na skupni površini 38,17 m2, za kupnino v znesku 4.000.000 din. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Bistre Ivanove, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik. Poziva se morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Bistre Ivanove, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 6. 4. 2011