Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 371-42/2011 Ob-2613/11 , Stran 903
Št. 371-42/2011 Ob-2613/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08, 99/08) in 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, telefaks 07/49-90_052, obcina.brezice@brezice.si, www.brezice.si. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice. Koncesija obsega izvajanje občinske javne gospodarske službe vzdrževanje javne razsvetljave ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08), razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, vključno z vodenjem katastra, pripravo programov službe in poročil. Koncesija se izvaja na območju, ki ga določa Odlok o javni razsvetljavi v občini Brežice. Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne prijave ne bodo upoštevane. 4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 4 let v skladu z Odlokom o javni razsvetljavi v Občini Brežice. 5. Postopek izbire koncesionarja V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave izdala občinska uprava Občine Brežice v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10). Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljen na spletnih straneh Občine Brežice, www.brezice.si, in na portalu javnih naročil. 6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev Kot prijavitelj lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, prijavitelj mora prijavi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. Prijavitelj v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj v eni prijavi, bodisi individualno, kot prijavitelj, kot partner v skupni prijavi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni prijavitelj nastopal v dveh ali več prijavah, v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik vse prijave, v katerih bo navedeno podvajanje, izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne 7. Merila za izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo ceno, skladno z določili razpisne dokumentacije. 8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tuji prijaviteljii jamčijo za pravilnost prevoda prijave v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme prijavitelja. 9. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi predložiti brezpogojno, na prvi poziv plačljivo in nepreklicno garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5.000,00 €, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni strani naročnika (http://www.brezice.si/). 11. Kraj in rok za predložitev prijav Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Končni rok za oddajo prijav je 25. 5. 2011, do 10. ure. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Brežice prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Prijavitelji morajo oddati svoje prijave na obrazcih razpisne dokumentacije v skladu z razpisno dokumentacijo in v zaprtih ovojnicah. Vsaka sprememba ali umik prijave mora biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj na ovojnico napiše »umik prijave« in ime javnega naročila) ali spremembo prijave (prijavitelj na ovojnico napiše »sprememba prijave« in ime javnega naročila). V spremenjeni prijavi mora biti jasno navedeno kateri del prijave se spreminja in kateri del prijave ostaja nespremenjen. 12. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, dne 25. 5. 2011 ob 11. uri. 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa na portal javnih naročil Uradnega lista RS (http://www.enarocanje.si/). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo prijav do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo prijav, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika (http://www.brezice.si/). Vse morebitne spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije ali njenih delov bodo objavljene na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika, pri čemer te postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelji so dolžni spremljati portal javnih naročil in objave na spletni strani naročnika in se seznaniti z morebitnimi naknadnimi objavami. Prijavitelji naj upoštevajo, da je naveden naslov edini relevanten za postavljanje pisnih vprašanj, ki jih je naročnik dolžan upoštevati. Vsa ostala vprašanja, ki ne bodo postavljena skladno z zahtevami, naročnik ni dolžan obravnavati. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Kontaktna oseba naročnika je: David Flajnik, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si, tel: 07/620-55-00 faks: 07/499-00-52.
Občina Brežice