Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 260/11 Ob-2584/11 , Stran 924
SV 260/11 Ob-2584/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 260/11, z dne 8. 4. 2011, je bila nepremičnina – stanovanje številka 8, v izmeri 111,74 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Maistrova ulica 13, 2000 Maribor, zgrajenega na parceli številka 971/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 811, katastrska občina Maribor - Grad; last dolžnikov – zastaviteljev Aleša Vajngerla in Aleksandre Godec, oba stanujoča Ulica heroja Staneta 18, 2000 Maribor, vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 2011, in sicer za zavarovanje denarne terjatve upniice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, do dolžnikov – zastaviteljev Aleša Vajngerla in Aleksandre Godec, v višini 130.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 8. 4. 2031, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju pogodbe o dolgoročnem hipotekarnem kreditu številka 53001974/11, pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.