Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1334. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold, stran 3798.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold
1. člen
S tem sklepom določa župan Občine Prebold dopolnitev Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠE23/1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7, dne 4. 2. 2011 – v nadaljevanju: Sklep.
V naslovu Sklepa se za besedno zvezo »za območje ŠE23/1« doda »in ŠE23/2.«
2. člen
Dopolni se prvi stavek 2. člena Sklepa in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Na osnovi o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10), ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje s prostorskim načrtom. Odlok za območje z oznakama ŠE23/1 in ŠE 23/2, ki je predmet tega Sklepa se plansko ureja z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, 43/10), ki v svojem 80. členu določa:
– območje se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove, za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama ŠE23/1 in ŠE23/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.«
3. člen
(območje OPPN)
Dopolni se 3. člena Sklepa in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št.: 152, 220, 276, 514/2, 1013/2, 1013/3, 1013/5, 1013/10, 1013/11, 1013/12, 1016/2, 1016/3, del 1018, 1042, 1045, 1046, 1048, 1049, 1052, 1053, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1055/5, 1055/6, 1055/7, del 1056/1, del 1060, 1061, 1062, del 1063, del 1472/2, del 1500, vse k.o. Gornja vas. Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 2,5 ha.«
4. člen
Vsa ostala določila citiranega Sklepa ostanejo v veljavi.
5. člen
(začetek veljavnosti Sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Prebold pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost