Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 300-0000-2011-1 Ob-2558/11 , Stran 898
Št. 300-0000-2011-1 Ob-2558/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10, z dne 31. 12. 2010) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št. 33/07) župan Občine Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, znaša 15.800,00 €. II. Nameni, ukrepi in pogoji Finančna sredstva se namenijo za: Odpiranje novih delovnih mest: Pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa se spremeni zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas. Upravičeni stroški: za nove zaposlitve so stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev delavca, ki: – ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik, v maksimalni višini 800 €; – občan Občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v Občini Vojnik, v maksimalni višini 1.200 €; – se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi, največ 1.500 €. Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti ohranjena v regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti. Na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile z dnem 30. oktober 2010, do vključno dneva roka za oddajo vloge. III. Upravičenci Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki: – imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in – da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer: – samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter – srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje. Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. IV. Vsebina vloge 1. Vloga bo na voljo v tajništvu občine, v času uradnih ur, od dneva te objave dalje ali na internetni strani http://www.vojnik.si. 2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti. 3. Potrdilo o plačanih davkih. 4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen. 5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravane investicije. 6. Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov. Za ukrep je potrebno predložiti tudi: – odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje: – A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p. – B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe – Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1) – Dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3., 30. 6, 30. 9. in 31. 12. preteklega leta ter na dan vloge – Dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu – Potrdilo o stalnem prebivališču novo zaposlenega – Izjavo, da se novo zaposleni ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo – Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve delavca iz določenega v nedoločen čas. V. Rok in način prijave razpisa Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 2. septembra 2011, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka, na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik v letu 2011 – Ne odpiraj«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov, kolikor je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki. Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže. Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka za prijave. Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali po telefonu (03) 78-00-620, 051/315-841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik

AAA Zlata odličnost