Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1313. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2010, stran 3771.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2010, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih (v EUR):
+--------+----------------------------------------+-------------+
|Konto  |Opis                  | Realizacija|
|    |                    |     2010|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  12.570.169|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  10.605.686|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  9.159.002|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  7.951.249|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   990.742|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   217.011|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.446.684|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.296.845|
|    |od premoženja              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    4.739|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    17.408|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    57.052|
|    |storitev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    70.640|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    63.305|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    23.846|
|    |sredstev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    39.459|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    32.152|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    32.152|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.866.939|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.436.182|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   430.757|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    2.087|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|    2.087|
|    |institucij               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  12.435.949|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  4.053.094|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   711.530|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   114.058|
|    |varnost                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.028.738|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    27.463|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   171.305|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  4.095.100|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    46.302|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  2.421.734|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   611.285|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.015.779|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  3.766.139|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  3.766.139|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   521.616|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   169.670|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|   351.946|
|    |uporabnikom               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |   134.220|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    18.447|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    18.447|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    18.447|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|    |in finančnih naložb           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    18.447|
|    |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   335.579|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   335.579|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   335.579|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –182.912|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –335.579|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   –134.220|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   220.275|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
3. člen
Podatki iz bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 41.098.031 EUR, so priloga tega odloka.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2010 v višini 186.350,03 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2011.
5. člen
Priloge odloka so:
– izkaz prihodkov in odhodkov proračuna Občine Idrija za leto 2010,
– račun finančnih terjatev in naložb Občine Idrija za leto 2010,
– račun financiranja Občine Idrija za leto 2010,
– bilanca stanja Občine Idrija na dan 31. 12. 2010.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2011
Idrija, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.