Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1333. Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk, stran 3793.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o izvajanju programa športa v Občini Majšperk
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih na osnovi Letnega programa športa zagotavlja proračun Občine Majšperk za uresničevanje javnega interesa na področju športa. Obvezni in sestavni del tega Pravilnika so Merila za vrednotenje športa v Občini Majšperk, ki kot priloga tega pravilnika podrobneje opredeljujejo obseg športnih vsebin, za katere lahko izvajalci kandidirajo. Merila so objavljena na uradni spletni strani občine.
POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN
2. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih vsebin poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov izvajalcev športnih vsebin,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov za izbor izvajalcev športnih vsebin,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih športnih vsebinah.
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan. Župan izda sklep o razpisu, na podlagi česar se pripravi razpisna dokumentacija, ki zajema razpisne obrazce z navodili, ki jih pripravi občinska uprava.
4. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– merila za vrednotenje športa in pogoje ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih vsebin,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– način dostave predlogov,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen
Javni razpis za izvajanje športnih vsebin v Občini Majšperk se objavi na internetni strani Občine Majšperk ali v občinskem časopisu Majšperčan.
6. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za vodenje postopka odpiranja ponudb javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin, katero sestavljajo predsednik komisije in dva člana. Komisijo praviloma sestavljajo zaposleni v občinski upravi Občine Majšperk ter ostali strokovnjaki iz področja razpisa. Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu. Komisija je po Zakonu o športu edina pristojna za strokovno presojo in ocenjevanje vlog.
Naloge komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispeli na javni razpis,
– ugotavljanje pogojev vlagateljev,
– sestava zapisnika o delu, čigar obvezne sestavine so:
– število vseh prispelih vlog za sofinanciranje,
– ugotavljanje pravočasnosti, popolnosti, pravilnosti, primernosti in sprejemljivosti vlog,
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev,
– število popolnih vlog.
Za formalno nepopolne vloge se pozove predlagatelje, da jih v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila dopolnijo. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.
7. člen
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo. Zoper sklep je v roku 8 dni možna pritožba na župana Občine Majšperk. Na odločitev župana ni možna pritožba. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
8. člen
Občinska uprava pripravi predlog dinamike delitve razpoložljivih sredstev na podlagi poročila komisije in meril za vrednotenje športnih vsebin, na podlagi tega se izda sklep o izboru prejemnikov sredstev za šport. Zoper sklep je v 8 dneh po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri županu Občine Majšperk. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
9. člen
Po preteku roka za pritožbe župan s posameznimi izbranimi izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopi od zahtev po sofinanciranju posameznih vsebin na področju športa.
10. člen
Rezultate razpisa se objavi na internetni strani Občine Majšperk.
11. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah, oziroma v časovnih obdobjih določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za sporen del programa ukinejo finančna sredstva. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
V primeru, da se ugotovi, da je izvajalec športnega programa pridobil proračunska sredstva na osnovi lažnih podatkov ima občina pravico zahtevati finančne sredstva nazaj, v naslednjem letu pa izvajalec za pridobitev sredstev ne more kandidirati.
12. člen
Župan ima pravico, da že objavljen razpis kadarkoli razveljavi in ponovi postopek razpisa.
VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)
13. člen
Izvajalci programov športa v Občini Majšperk so:
– športna društva (tudi planinska) in klubi,
– vrtec in osnovna šola,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni progam za invalide,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
14. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so najmanj šest mesecev, registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Majšperk,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno vadbo v katero je vključeno s pogoji določeno število športnikov, redna vadba pa se izvaja na območju Občine Majšperk,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in klube),
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih,
– da so izpolnjeni ostali pogoji, ki so pri določenem programu navedeni v Merilih za vrednotenje športa v Občini Majšperk.
15. člen
Za uresničevanje programa športa se iz javnih financ občine sofinancirajo naslednji programi:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje strokovnih kadrov
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost
9. Športne prireditve
10. Športni objekti
11. Informacijski sistem
12. Delovanje društev, zvez in zavodov.
16. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Višino sredstev in športne panoge, ki se sofinancirajo se za vsako leto posebej, določijo v Letnem programu športa v Občini Majšperk. Letni program športa sprejme občinski svet.
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
17. člen
Sofinancirajo se lahko:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Sofinancira se:
Propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino v kateri je največ 20 otrok.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Drugi 80-urni programi.
Sofinancira se:
Propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino (največ 10 otrok na skupino), 80-urni programi (največ 20 otrok), najem objekta.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Sofinancira se:
Najemnina objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje. V individualnih športih za posamezne otroke, v kolektivnih športih pa za skupine ki štejejo do 20 članov.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo otroci z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.
Sofinancira se:
Strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino (10 otrok), najemnina objekta.
1.5. Športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe.
Sofinancira se:
Strokovni kader za 80-urne programe na skupino (največ 20 mladih), najemnina objekta.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov starih od 15. do 20 leta, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu na različnih športnih panogah.
Sofinancira se:
Najemnina objekta in strokovni kader za treniranje posameznikov (individualni športi) in skupine (kolektivni športi), ki štejejo do 20 članov.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo mladi z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.
Sofinancira se:
Strokovni kader za 80-urni program na skupino (skupine po 10 mladostnikov) in najemnina objekta.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Program redne vadbe z namenom zagotavljanja aktivnega preživljanja prostega časa čim širšemu krogu občanov.
Program:
– 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah.
Sofinancira se:
Najemnina objekta, za socialno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa tudi strokovni kader.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V program kakovostnega športa sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V kolektivnih panogah se sofinancirajo skupine do 20 članov v individualnih panogah pa posamezniki.
Sofinancira se:
Najemnina objekta za 320 ur programa.
4. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. V kolektivnih panogah se sofinancirajo skupine do 20 članov v individualnih panogah pa posamezniki.
Sofinancira se:
Največ 1200 ur programa – v individualnih športnih panogah, za posamezne vrhunske športnike, v kolektivnih športnih panogah pa za ekipe, katere člani so kategorizirani vrhunski športniki. Poleg tega pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, porodniško varstvo, osnovno zdravstveno zavarovanje ter štipendije dijakom in študentom.
5. ŠPORT INVALIDOV
Program:
– 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.
Sofinancira se:
Uporaba objekta in strokovni kader.
6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV
Programi izobraževanja, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev povezanih s športom.
Sofinancira se:
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
7. ZNANSTVENORAZSKOVALNA DEJAVNOST
Sofinancirajo se:
Projekti raziskovalnih institucij.
8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Sofinancira se:
Dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.
9. ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se:
Materialni stroški organizacije prireditve, ki se izvaja na območju Občine Majšperk.
10. ŠPORTNI OBJEKTI
Sofinancira se:
Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje športnih objektov po programu občine v okviru sredstev, ki jih omogoča proračun. Financira se tudi nakup in vzdrževanje športne opreme.
11. INFORMACIJSKI SISTEM
Sofinancirajo se:
Nakup tehnologije za informacijski sistem s področja športa in izdelava ter vzdrževanje informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti.
12. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODOV
Sofinancira se:
Delovanje društev in klubov na lokalni ravni.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
S tem pravilnikom se nadomesti Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03, 38/05, 39/06, 25/08).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2011-2
Majšperk, dne 31. marca 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.