Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2501/11 , Stran 919
Ob-2501/11
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, in Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
21. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v torek, 17. 5. 2011, ob 9. uri, v konferenčni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov). Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa osebi, ki ju predlaga uprava. 2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2010, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2010 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2010 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za njuno delo v letu 2010. Predlog uprave in nadzornega sveta: 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 70.694,91 EUR, in je sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010 v višini 9.431,06 EUR in prenesenega čistega dobička v višini 61.263,85 EUR, ostane v celoti nerazporejen. 2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2010, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu. 2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v tem letu. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog nadzornega sveta: za revizorja letnega poročila za leto 2011 se imenuje revizijska družba EBIT, revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje. 4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Predlog uprave in nadzornega sveta: Osnovni kapital družbe se poveča za 1.713.657,33 EUR, iz sedanjih 2.209.768,82 EUR na 3.923.426,15 EUR. Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem kapitalskih rezerv, ki so izkazane v revidirani bilanci stanja po stanju na dan 31. 12. 2010, in sicer: – iz kapitalskih rezerv iz 5. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, ki jih predstavlja znesek na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, ki znaša 211.888,09 EUR in – iz kapitalskih rezerv iz 6. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, ki jih predstavlja znesek na podlagi odprave splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala, ki znaša 1.501.769,24 EUR. Družba izvede povečanje osnovnega kapitala brez izdaje novih delnic. 5. Sprememba statuta družbe. Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v priloženem besedilu. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do 13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: – ta sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – besedilo predlaganih sprememb statuta. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Varstroj d.d., Lendava Uprava