Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1337. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3808.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 76/10 – ZRud-1A), 2. in 13. člena Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15 U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Na nepremičninah parc. št. 444/2, pot, v izmeri 456 m2, 423, pot, v izmeri 2.272 m2, in 444/1, pot, v izmeri 1.300 m2, vpisanih pri vložni številki 182, vse k.o. Razkrižje (276), in v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljutomeru vknjiženih kot splošno ljudsko premoženje, se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Razkrižje.
2. člen
Navedene nepremičnine se odpišejo od obstoječe vložne številke in vpišejo k novi vložni številki iste katastrske občine, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, z zaznambo, da so nepremičnine grajeno javno dobro lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0001/2011/1
Šafarsko, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.