Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2548/11 , Stran 921
Ob-2548/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska d.d. in na podlagi zahteve, ki jo je v skladu s tretjim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) dala Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in katere delež predstavlja 79,5% osnovnega kapitala družbe, predsednik uprave sklicuje
15. redno sejo skupščine
Elektro Primorske Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v torek, 17. maja 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba (pritličje). Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa delničarja Republike Slovenije: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat. – Preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža Petrovčič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Andreja Cajhen. 2. Razrešitev treh članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Predlog sklepov delničarja Republike Slovenije: a) Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta: – Matevža Marca, – Karola Petra Peršoljo, – Uroša Saksido. b) Skupščina družbe za obdobje do 27. 8. 2013, namesto Matevža Marca, Karola Petra Peršolje in Uroša Sakside, imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: – Darinko Virant, – dr. Draga Ferfoljo, – Ireno Urbanc. Obrazložitev: Uprava družbe Elektro Primorska d.d. je prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki ima 79,5% delež v osnovnem kapitalu družbe in ki jo na podlagi zakona zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom in predlogi sklepov, kot so navedeni v objavi sklica. Republika Slovenija je zahtevo po sklicu skupščine utemeljila z naslednjim: Glede nato, da je Matevž Marc podal ustno odstopno izjavo, ki jo je kasneje preklical, se na podlagi teh dejstev predlaga njegov odpoklic. Republika Slovenija kot nadomestno članico predlaga imenovanje Darinke Virant. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije je na podlagi pregleda ocene nadzornega sveta in glede na poslovno okolje, razvojni cikel družbe, poslovni model, strategijo in želene cilje družbe predlaga spremembo obstoječe strukture članov nadzornega sveta. Zato se dodatno predlaga odpoklic Karola Petra Peršolje in Uroša Sakside ter imenovanje dr. Draga Ferfolje in Irene Urbanc. Vsi nadomestni člani so imenovani za čas do izteka mandata prejšnjim članom in so bili nominirani preko Akreditacijske komisije v zadevi strokovne presoje usposobljenosti za člane nadzornega sveta v družbi Elektro Primorska d.d. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Erjavčeva 22, Nova Gorica, vsak delovnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe: www.elektro-primorska.si. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Erjavčeva 22, Nova Gorica. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Primorska d.d. predsednik uprave Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.