Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 7632/2011 Os-2507/11 , Stran 928
Dn 7632/2011 Os-2507/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Amalije Koderman, Dunajska cesta 425, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Dušan Golovrški, Miklošičeva 18, p.p. 1657, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 10.E, vpisani v vl. št. 2906/11, k.o. Stožice, dne 24. 3. 2011, pod opr. št. Dn 7632/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BO 2/4-128/88, z dne 19. 12. 1988 in aneksa k navedeni pogodbi z dne 24. 1. 1989, sklenjenih med SGP „SCT“ n. sol.o. Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, kot prodajalcem, ter Petrom Tevžem in Slavo Šuštaršič-Tevž, kot kupcema, – pogodbe o prodaji z dne 16. 11. 1990, sklenjene med Petrom Tevžem in Slavo Šuštaršič-Tevž, kot prodajalcema, ter Slavkom Mlakarjem kot kupcem, katerih predmet je prodaja oziroma nakup nepremičnine, dvosobnega stanovanja št. C-9, v III. nadstropju objekta S-1, v stanovanjski soseski BO 2/4 – Smelt, sedaj Palmejeva ulica 8, Ljubljana, površine 58,27 m2, s pripadajočo shrambo, sedaj z ident. št. 10.E, vpisano v vl. št. 2906/11, k.o. Stožice. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 4. 2011