Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 34648/2010 Os-2572/11 , Stran 929
Dn 34648/2010 Os-2572/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Juvan, Spodnje Pirniče 28 E, Medvode, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 18.E, vpisani v vl. št. 3749/18, k.o. Bežigrad, dne 21. 3. 2011 pod opr. št. Dn 34648/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 365/93, z dne 15. 1. 1993, sklenjene med Radio glas Ljubljane, Ljubljana, Kopitarjeva 2, kot prodajalcem, ter Majdo Juvan, Ljubljana, Štihova 3, kot kupcem, za del nepremičnine, 40/100 stanovanja št. 18, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, soseska Zupančičeva jama, kare IV, objekt 7, Štihova 3, Ljubljana, v skupni izmeri 102,44 m2, ki ima sedaj ident. št. 18.E, del stavbe št. 18 v 1. in 2. mansardi, Štihova 3, Ljubljana, vpisan v vl. št. 3749/18, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 3. 2011