Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1366. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov iz proračuna Občine Zreče, stran 3832.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09, 57/10), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov iz proračuna Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, merila in postopek za sofinanciranje programov in projektov namenjenih otrokom in mladim iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa izvede občinska uprava Občine Zreče.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
a) Mladinska organizacija je prostovoljno združenje otrok in/ali mladine, ki ima najmanj 90% članstva v starosti do 29 let in najmanj 30% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let.
b) Mladinski program je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti za mlade v starosti do 29 let skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti.
c) Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec.
d) Izraz mladi v tem pravilniku pomeni osebe, ki so jim namenjeni ukrepi, sprejeti v korist mladih, to je mladostnikov in mladih odraslih oseb obeh spolov, starih do vključno 29 let.
e) Stroški delovanja izvajalcev so neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela ipd).
4. člen
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim in otroškim programom in projektov, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je tudi vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
5. člen
Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej,
– mednarodno mladinsko delo,
– raziskovalno delo mladih,
– vključevanje mladih z manj priložnostmi,
– spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,
– spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Zreče ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Zreče,
– izvajalcev, katerih osnovna dejavnost je šport, sociala ali kultura,
– nakup nepremičnin,
– turističnih potovanj,
– letovanj, kot so študijski obiski; aktivnosti, s katerimi se ustvarja dobiček; letovanja, ki jih lahko pojmujemo za turistična; festivali; jezikovni tečaji; izmenjavi šolskih skupin; športna tekmovanja; statutarna srečanja organizacij.
6. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju,
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Zreče,
– imajo v program/projekt vključene samo otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Zreče,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov,
– delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna občine Zreče v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz katerih so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletni strani občine.
Postopek javnega razpisa začne in vodi občinska uprava Občine Zreče, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi 3-članska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovna komisija je sestavljena iz 1 predstavnika članov Komisije za negospodarske dejavnosti in civilno družbo, 1 predstavnika občinske uprave Občine Zreče in 1 predstavnika mladih. Kot član komisije ne more biti imenovan član organizacije, ki kandidira na razpisu. Na podlagi prejetih vlog strokovna komisije pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev izda občinska uprava sklepe o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je možna pritožba na župana.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa Občina Zreče prejemnike pozove k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
9. člen
Izvajalci morajo vsako leto najkasneje do konca februarja dostaviti na Občino Zreče poročilo o izvedbi mladinskih programov, projektov v preteklem letu. Poročilo je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela za vsak posamezen program/projekt posebej.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
10. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. število aktivno vključenih mladih v mladinski oziroma otroški program/projekt:
– do 10 aktivno vključenih mladih – 1 točka
– 11–20 aktivno vključenih mladih – 2 točki
– 21–30 aktivno vključenih mladih – 3 točke
– 31–40 aktivno vključenih mladih – 4 točke
– 40 in več aktivno vključenih mladih – 5 točk,
2. delež drugih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov ter programov za mlade in otroke:
– 60–70% – 1 točka
– 71–80% – 3 točke
– 81% in več – 5 točk,
3. za vsak ustaljeni mladinski oziroma otroški program/projekt ki se izvaja več kot 2 leti – 3 točke,
4. za vsak program in projekt s prednostnega področja (5. člen tega pravilnika) – 3. točke.
11. člen
Višina sredstev za programe in projekte se vsako leto določi na posebni postavki v proračunu Občine Zreče. Vrednost točke za posamezni sklop se določi tako, da se višina razpisanih sredstev deli s seštevkom vseh doseženih točk.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Mladinski in otroški programi/projekti izvajalcev, ki se sofinancirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna občine Zreče, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
13. člen
Občinska uprava ali pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0002/2011-1
Zreče, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.