Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 64/2011 Os-2515/11 , Stran 927
Dn 64/2011 Os-2515/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Emila Kozlovič, Kampel 106, Koper, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine ter vknjižbi lastninske pravice, dne 31. 3. 2011 sklenilo: Začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 6. 12. 1991, št. 51-162/91-12/70K, sklenjene med Republiko Slovenijo, RTV Slovenija – javnim zavodom, Kolodvorska 10, Ljubljana, kot prodajalcem, in Fulivo Kodarin, Ulica Vena Pilona 12, kot kupovalko, za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 33, v VII. nadstropju stavbe na naslovu Vena Pilona 12, Koper. Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-03982-033, k.o. Semedela, z označbo 33.E, last SGP Koper d.d., Obrtniška ulica 5, Koper, do celote. Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedene zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 26. 8. 1996, ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 3. 12. 2010, št. 51/10, v korist imetnika Emila Kozlovič, Kampel 106, 6000 Koper, EMŠO 2905955500377, do celote. Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-03982-033, vpisani v podvložku št. 3538/33, k.o. Semedela, z označbo 33.E, last SGP Koper d.d. Obrtniška ulica 5, Koper, do celote, se poziva, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru dne 31. 3. 2011