Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 16501/2010 Os-2513/11 , Stran 930
Dn 16501/2010 Os-2513/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gregorja Pratnekerja, stanujočega Frankolovska ulica 7, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2284/9, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 16501/2010, dne 25. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 5. 2. 1993, sklenjene med Terezijo Klopčič-Klepec, rojeno 19. 9. 1928, stanujočo v Mariboru, Frankolovska ulica 7, kot prvopogodbeno stranko, in Zagoranski Zvonkom, roj. 27. 9. 1953, stanujočim v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, Maribor, in Zagoranski Lojzko, rojeno 10. 4. 1965, stanujočo v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, kot drugopogodbenima strankama, s katero so pogodbene stranke zamenjale nepremičnine tako, da je prvopogodbena stranka izročila v last drugopogodbenima strankama svojo nepremičnino, stanovanje št. 9, v II. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska ulica 7; drugopogodbeni stranki pa izročili v last prvopogodbeni stranki svojo nepremičnino, stanovanje št. 7, v III. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, in v kateri je prvopogodbena stranka dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na stanovanju št. 9, v II. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska ulica 7, na parc. št. 1643, pripisani vl. št. 1376, k.o. Tabor, v korist drugopogodbenih stank, vsakega do 1/2 celote, in drugopogodbeni stranki dovolili vknjižbo etažne lastninske pravice na stanovanju št. 7, v III. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, na parc. št. 1647, pripisani vl. št. 1376, k.o. Koroška vrata, v korist prvopogodbene stranke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 4. 4. 2011