Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2500/11 , Stran 919
Ob-2500/11
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07) ter na podlagi 10. člena Statuta Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje
20. redno sejo skupščine delničarjev družbe,
ki bo v petek, 20. maja 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe. Dnevni red s predlogi sklepov. 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani dnevni red. 2. Izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje organe. 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2010. 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov: Ugotovi se, da družba za leto 2010 nima bilančnega dobička. Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2010. Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2011. Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak delavnik od 16. 2. 2011 do 20. 5. 2011 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na: www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine. Ponovno zasedanje skupščine Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (20. 5. 2011 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30% glasov. Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 3. 6. 2011 ob 13. uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d. mag. Branko Šušterič, direktor