Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 27/SVRL-11 Ob-2588/11 , Stran 860
Št. 27/SVRL-11 Ob-2588/11
Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28. 12. 2006, str. 0005 – 0010), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 in sprememb (Sklep Vlade RS, št. 30301-1-2007-5, z dne 4. 2. 2010), št. 30301-2/2010/12, z dne 20. 5. 2010), št. 30301-2/2010/16, z dne 17. 2. 2011) in Sheme državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji« (številka priglasitve: M003-1783262-2010), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
javni razpis
za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače), materiala in opreme podjetjem za novo zaposlene težje zaposljive osebe in stroškov dela (bruto plače) podjetjem za inštruktorje oziroma mentorje, ki so že zaposleni, za obdobje največ 8 mesecev. Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo projekta socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Upravičeni stroški so: – bruto plača (drugi bruto) za zaposlene v podjetju, – stroški materiala in opreme pri izvajanju projekta. Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov plač ustvarjenih delovnih mest povezanih z izvajanjem projekta, vendar ne več kot 600 evrov na zaposlenega mesečno, skupaj ne več kot 30.000 evrov oziroma 100 odstotkov stroškov materiala in opreme. Vrednost skupnega sofinanciranja projekta podjetju ne more biti višja kot 50.000 evrov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. II. Pogoji dodeljevanja Na razpis se lahko prijavijo: a. delodajalci, ki bodo v letu 2011 v času od objave razpisa do 16. 8. 2011, v Pomurju na novo zaposlili za nedoločen čas težje zaposljive osebe in bodo delovno mesto ohranili vsaj 3 leta šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno; b. delodajalci, ki v letu 2011 v času od objave razpisa do 16. 8. 2011, v Pomurju že zaposlujejo za nedoločen čas inštruktorje oziroma mentorje/zaposlene, ki izvajajo projekte socialnega podjetništva in bodo delovno mesto ohranili vsaj še 3 leta šteto od datuma, ko je bil objavljen javni razpis; c. delodajalci, ki bodo v letu 2011 v času od objave razpisa do 16. 8. 2011, nabavljali material in opremo za izvajanje projekta. Stroški pod točko b in c so upravičeni samo, če podjetje zaposli 3 težje zaposljive osebe iz točke a. Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 in 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8), Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 in 58/09) ter Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1). Za podjetja se, po tem razpisu, štejejo vse pravne osebe registrirane po navedenih predpisih in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2), – niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in 106/10), – imajo registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: – ki delujejo na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22), – ki delujejo na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L 205, 02/08/2002, str. 1), – ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, – podjetja ustanovljena po 1. 6. 2010, – invalidska podjetja iz registra invalidskih podjetij, objavljenem na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, – podjetja kjer je lastnik oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno z sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do 4. kolena, pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015. III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število točk = Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi zgornjih meril. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost vloga tistega podjetja, ki ima boljši koeficient gospodarnosti poslovanja v zadnjem letu za katerega so dostopni podatki. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2011 okvirno 300.000 evrov. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 9606 – Razvoj Pomurja. Obdobje za katerega so namenjena nepovratna sredstva je proračunsko leto 2011. V letu 2011 bo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancirala upravičene stroške, nastale od zaposlitve oseb za nedoločen čas do izstavitve zahtevka za sofinanciranje (skrajni rok je 5. 11. 2011). V primeru velikega števila prijavljenih zaposlitev se obdobje sofinanciranja v letu 2011 lahko ustrezno skrajša. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno za nazaj, največ za obdobje zaposlitve v tekočem letu. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta. V. Način prijave in razpisni roki – Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je 16. 8. 2011, do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice). Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico in izpolnjene, podpisane ter žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument, po naslednjem vrstnem redu: – izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); – izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); – originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis; – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane obvezne priloge: – izpolnjen obrazec Predstavitev projekta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 4); – izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5); – originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2009 in 2010 potrjene s strani AJPES-a); – predračuni in računi za material in opremo. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. VII. Datum in način obravnave vlog Odpiranje vlog bo 17. 8. 2011. Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku osmih dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji v letu 2011«, navedenim sklopom na katerega se vlaga pritožba in s polnim nazivom in naslovom pritožnika. VIII. Pogodba V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila pri Regionalni razvojni agenciji RRA MURA, Lendavska 5a, Murska Sobota, e-pošta: info@rra-mura.si, ali na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/, http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko