Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče, stran 3832.

Na podlagi določila 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09 in 41/09) (v nadaljevanju: odlok) se v 6. členu doda 6. točka, ki se glasi:
»6. vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.«.
2. člen
V 11. členu odloka se spremeni peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 5. člena in 1., 2., 3., 4., 5. ter 6. točke 6. člena tega odloka.«.
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541-0018/2011
Zreče, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.