Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 430-10/2011-7 Ob-2482/11 , Stran 877
Št. 430-10/2011-7 Ob-2482/11
Na podlagi na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09 in 22/11), Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2011 (sklep št. 032-2/2011-22, sprejet dne 17. 3. 2011 na seji Občinskega sveta Občine Sežana) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2011
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za leto 2011 v Občini Sežana. Cilj razpisa: Namen razpisa je sofinancirati programe iz področja športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09 in 22/11) (v nadaljevanju: pravilnik). Iz proračuna Občine Sežana za leto 2011 – iz postavke 250602 »Kakovostni in vrhunski šport« v višini 91.923,00 EUR in iz postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« v višini 26.600,00 EUR se bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi: 1. športna vzgoja otrok in mladine (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport« za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport ter iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi« za vse druge programe), 2. športna rekreacija (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 3. šport invalidov (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 4. kakovostni šport (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport«), 5. vrhunski šport (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport«) ter programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport«) in drugi, za šport pomembni programi v občini (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«). Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2011. Upravičenci za dodelitev sredstev: Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sežana, – so registrirani najmanj 1 leto, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov, – imajo organizirano redno dejavnost in – imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu, – da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu. Občina Sežana sofinancira programe, kjer je ekipa oziroma skupina vadečih v večini sestavljena iz občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan Občine Sežana (razen za programe kakovostnega in vrhunskega športa). Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa. Merila za vrednotenje programov športa so sestavni oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09 in 22/11). Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja. Višina razpisanih sredstev znaša 91.923,00 EUR za »kakovostni in vrhunski šport« ter 26.600,00 EUR za »druge športno rekreativne programe«. Dodeljena sredstva morejo biti porabljena do 31. 12. 2011. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana, http://www.sezana.si, in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana. Občina Sežana organizira informativni dan v zvezi z prijavo na razpis, in sicer v petek, 22. aprila 2011, ob 15. uri, v mali sejni sobi, na sedežu Občine Sežana. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68), tel. 05/731-01-35, nina.ukmar@sezana.si. Oddaja in dostava vlog: Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec s seznamom prilog, ki jih je potrebno priložiti (posebej prijavni obrazec za programe kakovostnega in vrhunskega športa in posebej za druge programe športa), – vzorec pogodbe, – obrazec za poročanje in – navodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana. Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu ˝Prijava na javni razpis programov športa v Občini Sežana za leto za leto 2011˝ (ustrezno glede na program športa) in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje Programov športa v Občini Sežana 2011«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana