Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 41010-7/2011 Ob-2481/11 , Stran 875
Št. 41010-7/2011 Ob-2481/11
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 23/11) in Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03) ter sprejetega Letnega programa športa, objavlja Občina Žiri
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Žiri za leto 2011
Občina Žiri bo v letu 2011 sofinancirala programe športa v skupni višini 66.367,20 EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. – Izvajanje letnega programa športa. I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Žiri, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne; in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, – da imajo sedež v Občini Žiri, – da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da se prijavijo na razpis za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov, doseženih rezultatih in planu aktivnosti za prihodnje leto. II. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe športa v okvirni višini sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri. III. Prijava na javni razpis mora vsebovati: – prijavni obrazec za prijavo na javni razpis z zahtevanimi prilogami, – plan dela in koledar športnih prireditev in akcij v društvu oziroma organizaciji, – v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva oziroma statut. IV. Rok in način prijave: razpisni obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri in na spletni strani www.ziri.si. Rok za prijavo na razpis je do 16. 5. 2011. Svoje prijave z zahtevanimi podatki in prilogami pošljete na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri. V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje postopka javnega razpisa imenuje župan in jo sestavljajo en predstavnik občinske uprave in trije predstavniki dejavnosti športa v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve sredstev in ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe o sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri