Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1331. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010, stran 3792.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Majšperk za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Majšperk za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2011-4
Majšperk, dne 31. marca 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.