Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 8898/2010 Os-2512/11 , Stran 930
Dn 8898/2010 Os-2512/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jožefa Hozjana in Olge Hozjan, stanujočih Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice v korist vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/2, k.o. Doljnja Počehova, pod opr. št. Dn 8898/2010, dne 24. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 25, z dne 25. 5. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Agrokombinat Maribor p.o. Maribor, Partizanska cesta 6, ki ga je zastopal direktor Boris Stoilkovič, in kupcema Jožefom Hozjanom, rojenim 13. 11. 1933, in Olgo Hozjan, rojeno 12. 7. 1939, oba stanujoča Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje v prvi etaži, skupne stanovanjske površine s pritiklinami, v izmeri 43,89 m², v stanovanjski hiši Dolnja Počehova 23, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 1. 4. 2011