Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010, stran 3808.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 6. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 izkazuje:
– prihodke v višini              10.274.246 EUR
– odhodke v višini               11.080.324 EUR
– presežek odhodkov nad prihodki         806.078 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2010         151.699 EUR.
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2010       38.160 EUR
– prihodke v višini                292.648 EUR
– odhodke v višini                329.126 EUR
– presežek prihodkov nad odhodki          1.682 EUR.
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2010 izkazuje:
– odplačilo glavnice v letu 2010 –
Stanovanjski sklad                 12.263 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2010 –
Javni sklad Ribnica                65.504 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2010 – OKP      73.932 EUR.
Stanje dolga do Stanovanjskega sklada
RS na dan 31. 12. 2010, znaša           63.330 EUR.
Stanje dolga do Slovensko regionalno
razvojnega sklada Ribnica na dan 31.
12. 2010, znaša                 934.241 EUR.
Primanjkljaj po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 znaša 806.078 EUR in se krije iz sredstev sklada za posebne namene iz leta 2009.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 v višini 1.682 EUR, se prenese v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2011 in se lahko porabi za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2011-01
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.