Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 170-03/2011-1 Ob-2479/11 , Stran 874
Št. 170-03/2011-1 Ob-2479/11
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju: ZZDej) in 7. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. Naročnik (koncedent): Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. 3. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen čas 25-ih let, z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati predvidoma 1. 10. 2011. 4. Lokacija izvajanja dejavnosti Obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo jasno razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok in mladine opravljal v prostorih, ki so v lasti koncedenta na naslovu: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstvena postaja Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas. 5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati 5.1 Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; – da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene nadomestne koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice. 5.2 Dodatni pogoji: Obrazložitev: Ker sedanji koncesionar razpisnega programa želi prekiniti koncesijsko razmerje, je predmet tega razpisa nadomestna koncesija, zato so posebni pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, sledeči: – Opravljanje dejavnosti v prostorih ki so v lasti koncedenta na naslovu: Zdravstvena postaja Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas; – Prevzem vseh opredeljenih pacientov dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli; – Prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja. 6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog: Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri kandidata za opravljanje dejavnosti upošteval naslednje kriterije in merila: – delovne izkušnje, – dodatna strokovna in funkcionalna znanja, – ordinacijski čas, – dodatne bonitete. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 3. 5. 2011, do 12. ure. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: nadomestna koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur, na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Helena Kržišnik. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (http://www.obcina-gvp.si/). Dodatne informacije so na voljo pri svetovalki za družbene dejavnosti Heleni Kržišnik (helena.krzisnik@obcina-gvp.si, 04/518-31-04). 9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Gorenja vas - Poljane