Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2491/11 , Stran 910
Ob-2491/11
Krajevna skupnost Izlake objavlja na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem,
objavljeno na spletni strani http://izlake.si, od dne 15. 4. 2011 do dne 3. 5. 2011 in v Uradnem listu RS. I. Najemodajalec: Krajevna skupnost Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. II. Predmet najema je neopremljen poslovni prostor, namenjen mirni gostinski dejavnosti, v pritličju objekta Dom društvenih dejavnosti Izlake, v izmeri 68,73 m2, s souporabo odprte terase, v izmeri 72,20 m2. Lokal v pritličju zajema: vhod, v izmeri 10,65 m2, soba, v izmeri 39,97 m2, priročno skladišče, v izmeri 7,81 m2 in sanitarije, v izmeri 10,30 m2. III. Pogoji najema: III.1.) Izhodiščna najemnina znaša 783,52 EUR mesečno. K poslovnemu prostoru spada tudi souporaba odprte terase, v izmeri 72,20 m2. Izhodiščna najemnina je minimalna najemnina, ki jo lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko izhodiščno višino mesečne najemnine viša v minimalnih razponih po 50,00 EUR. Ponudbena najemnina navzgor ni omejena. V izhodiščno najemnino ni vključen davek na dodano vrednost. Ob podpisu najemne pogodbe, bo moral najemnik poravnati vnaprej 6-mesečno ponujeno najemnino kot pogoj za veljavnost najemne pogodbe in predajo ključev lokala. Za plačano 6-mesečno najemnino bo najemnik prejel račun. Po preteku šestih mesecev se bo najemnina zaračunavala mesečno do petega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, najemnik pa bo najemnino dolžan poravnati v 8 dneh od dneva izstavitve računa. Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja, in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in druge morebitne stroške obratovanja. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik dejansko pričel opravljati dejavnost. III.2.) Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala, ki ga določita najemnik in najemodajalec sporazumno s tem, da naj bi v večernem času praviloma obratovalni čas trajal najdlje do 22. ure oziroma v poletnem času do 23. ure. III.3.) V lokalu ni nobenega premičnega inventarja. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil v lokalu, in ves drobni inventar, sta last najemnika. Če se bo najemnik odločil kakorkoli spreminjati podobo lokala v smislu obnovitvenih oziroma rednih ali investicijskih vzdrževalnih gradbenih del, bo moral ta dela predhodno dogovoriti z najemodajalcem. Vložena sredstva v obnovo in opremo bremenijo najemnika samega, zato mora podati nepreklicno in brezpogojno pisno izjavo, da se vnaprej odreka morebitnim zahtevkom za povrnitev kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor in da ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. III.4.) Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10), bo najemna pogodba sklenjena za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati lokala v podnajem. III.5.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki je predmet najema. III.6.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, kar dokažejo z ustreznimi listinami. IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb IV.1.) Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena višina najemnine enaka ali višja od izhodiščne najemnine ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih po 50,00 EUR. Ponudbe, ki tega pravila ne bodo upoštevale, se bodo štele kot nepravilne in bodo izločene iz postopka izbire. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo (to pomeni, da ni vseh zahtevanih prilog), se obravnavajo v skladu z 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,100/09, 49/10). Skladno s tretjim odstavkom 45. člena citirane uredbe lahko ponudnik ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudbe, ki bodo na odpiranju ponudb nepopolne, bodo tako izločene iz postopka izbire. Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz postopka izbire. IV.2.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene najemodajalcu v zaprti ovojnici, najkasneje do dne 3. 5. 2011, do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov Krajevna skupnost Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, z oznako:«ne odpiraj – ponudba na javni razpis za gostinski lokal«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1); – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2); – nepreklicno in brezpogojno izjavo ponudnika, da se vnaprej odpoveduje kakršnemu koli zahtevku za povrnitev kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor in da je seznanjen z dejstvom, da na poslovnem prostoru ne more pridobiti nikakršnih pravic iz naslova vlaganj, niti teh pravic ne bo nikoli uveljavljal (OBR-3); – ustrezna dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika za opravljanje gostinske dejavnosti (izpis iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni), samostojni podjetnik predloži tudi fotokopijo osebne izkaznice; – opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanjih dejavnosti ponudnika; – opis dosedanjih izkušenj v gostinstvu z dokumentiranimi prilogami, iz katerih je mogoče ugotoviti trajanje teh izkušenj; – izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo (OBR-4); – potrdilo davčnega urada, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva oddaje ponudbe). Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani Krajevne skupnosti Izlake: http://www.izlake.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni obliki, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, na sedežu Krajevne skupnosti Izlake. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika V.1.) Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Krajevne skupnosti Izlake, dne 4. 5. 2011, ob 18. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. V.2.) Postopek bo vodila komisija za vodenje postopka javnega razpisa in izbor najugodnejšega ponudnika, ki jo imenuje Svet Krajevne skupnosti Izlake. Postopek javne ponudbe se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,100/09, 49/10). V.3.) Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo najvišje ponujene najemnine. Najugodnejša ponudba je ponudba ponudnika, ki ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa, nudi najvišjo najemnino. V.4.) Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 3 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. V.5.) Rok za sklenitev najemne pogodbe je 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev najemne pogodbe. V.6.) Najemodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek oddaje nepremičnine v najem kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. V.7.) Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo vsak delovni dan osebno na sedežu Krajevne skupnosti Izlake ali na tel. 03/567-95-80. Omogočen je tudi ogled prostora vsak delovni dan po predhodni najavi.
Krajevna skupnost Izlake