Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2525/11 , Stran 920
Ob-2525/11
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta delniške družbe Elektrotehna interset Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov trg 4 a, 1234 Mengeš, uprava družbe sklicuje
25. skupščino delničarjev
ki bo v ponedeljek, 16. 5. 2011 ob 13. uri, v prostorih družbe Elektrotehna interset d.d. v Mengšu, Trdinov trg 4a. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk, za preštevalca glasov pa se izvolita Aleksander Stančič in Hilda Prosenik. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Jože Rožman iz Domžal. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2010 iz katerega izhaja, da je bila ugotovljena bilančna izguba v znesku 4.758,94 EUR ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu družbe na naslovu Mengeš, Trdinov trg 4 a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, med 9. uro in 12. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov: Elektrotehna interset Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov trg 4 a, 1234 Mengeš. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica, na naslov: Eletkrotehna interset Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov trg 4 a, 1234 Mengeš, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega rega in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniku, ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30, na istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektrotehna interset Mednarodna trgovina Uprava