Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2527/11 , Stran 920
Ob-2527/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
15. skupščino
delniške družbe Lipa Ajdovščina,Tovarne pohištva d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina,
ki bo 17. maja 2011, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: – ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagani predsednik skupščine in predlagana preštevalki glasov. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Odstop likvidacijskega upravitelja. Predlog sklepa: skupščina se seznani z odstopom likvidacijskega upravitelja. 3. Imenovanje likvidacijskega upravitelja. Predlog sklepa: za likvidacijskega upravitelja se imenuje Tomaž Juvan, Ravenska pot 83, 1291 Škofljica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja mandatnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pogoj za do udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred zasedanjem skupščine, pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Udeležence prosimo, da se eno uro pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. od 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na morebitno nesklepčnost.
Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji likvidacijski upravitelj Deset, d.o.o. direktor Milan Cerar