Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1311. Spremembe in dopolnitve Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 3761.

Na podlagi 6. in 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na svoji seji dne 28. 3. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 53/08 in spremembe z dne 22. 6. 2010) se v 70. členu doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog javne službe se do sprejetja programa dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov oziroma do izdanega soglasja Vlade Republike Slovenije k programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov, s pristojnim ministrstvom podpiše pogodba o začasnem financiranju po dvanajstinah, v višini financiranja v preteklem letu.«
2. člen
73. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Člani plačujejo zbornični prispevek A, B, C ali pavšalni znesek.
Višina zborničnega prispevka je določena z Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Svet zbornice lahko stopnje, določene v Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije poviša ali zniža za največ 20%, glede na obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka.
Stopnje zborničnega prispevka se objavijo v Sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka, ki ga za posamezno leto sprejme svet zbornice. «
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-12/2011-1
Ljubljana, dne 28. marca 2011
Ciril Smrkolj l.r.
Predsednik