Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 167/2011 Ob-2551/11 , Stran 908
Št. 167/2011 Ob-2551/11
V skladu s 4. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica in sklepom Sveta zavoda z dne 30. 3. 2011 Svet zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja prosto delovno mesto direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž) za 4 letno mandatno obdobje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila: – kopijo diplome, – kopijo delovne knjižice, – dokazila o organizacijskih in upravljalskih znanjih in sposobnostih, – kopijo osebnega dokumenta. Kandidati naj predložijo tudi program dela in razvoja bolnišnice. Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici, na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »za razpis direktorja – ne odpiraj«. Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 29. 4. 2011. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 29. 4. 2011. E-naslov za pojasnila: blanka.brglez@b-topolsica.si. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po seji Sveta Zavoda.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica