Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1303. Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah, stran 3667.

Na podlagi petega odstavka 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način posredovanja zahteve za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komuniciranje pogrešane osebe (v nadaljnjem besedilu: zahteva), način obdelave posredovanih podatkov, notranjega nadzora obdelave osebnih podatkov ter tehničnih značilnosti informacijskega sistema za izvajanje nalog pri iskanju pogrešanih oseb, s pomočjo podatkov zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo, ki jih policiji posredujejo operaterji javnih telefonskih omrežij.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Oprema za mobilno komuniciranje so naprave s katerimi se lahko opravljajo pogovori in prenos podatkov preko brezžičnega telefonskega omrežja.
(2) Kot oprema za mobilno komuniciranje se v tem pravilniku uporabljata tudi izraza oprema in mobilni telefon.
3. člen
(namen)
(1) Ko obstaja utemeljena verjetnost, da je neposredno ogroženo življenje ali telo pogrešane osebe, lahko policija zahteva podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komuniciranje, ki jo uporablja pogrešana oseba.
(2) Pogrešane osebe iz prejšnjega odstavka so osebe, ki so:
– pogrešane zaradi naravnih in drugih nesreč;
– se izgubile oziroma odšle od doma, njihovo zdravstveno ali psihično stanje pa je takšno, da nujno potrebujejo pomoč;
– življenjsko ogrožene zaradi, vremenskih okoliščin (nenadna ohladitev ozračja, zapadel sneg itd.), nedostopnosti terena (gore, neprehodni tereni) ali drugih objektivnih okoliščin, ki vplivajo na možnost preživetja brez pravočasne pomoči.
(3) Če je pogrešan otrok, mladoletnik ali oseba, ki ji je odvzeta ali omejena poslovna sposobnost, policija podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo zahteva na podlagi prijave o pogrešanju, ki jo podajo starši, zakoniti zastopniki, ali osebe, ki skrbijo zanje, čeprav niso izkazani elementi življenjske ogroženosti.
(4) Za vložitev zahteve zadostuje domneva, da ima pogrešana oseba pri sebi mobilni telefon, ne glede na to čigava last je in ne glede na to, na kakšni podlagi uporablja storitve izvajalcev storitev (v nadaljnjem besedilu: operater).
4. člen
(pristojnost)
(1) Zahtevo operaterju posreduje Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC GPU). V OKC GPU, so za izvrševanje določb 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in tega pravilnika, pristojni policijski inšpektorji Oddelka za operativo.
(2) Podatke, ki so potrebni za ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komuniciranje, operater posreduje Oddelku za operativo, OKC GPU.
5. člen
(ugotavljanje lokacije opreme za mobilno komuniciranje)
(1) Policijska enota, ki obravnava pogrešanje osebe iz 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: policijska enota) mora zbrati vsa obvestila in dokaze, ki utegnejo koristiti pri iskanju osebe. Ugotoviti mora ali ima pogrešana oseba pri sebi opremo za mobilno komuniciranje in operaterja, katerega uporabnik je pogrešana oseba.
(2) Če z drugimi ukrepi ni mogoče najti pogrešane osebe, ki se ne odziva na telefonske klice ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, lahko policija od operaterja zahteva podatek o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo.
6. člen
(pogoji za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komuniciranje)
(1) Če policijska enota ugotovi, da ima pogrešana oseba pri sebi opremo za mobilno komuniciranje, mora najprej poskusiti vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo.
(2) Če se pogrešana oseba odzove na telefonski klic in nedvoumno pove, da je z njo vse v redu oziroma, da ne potrebuje ali noče pomoči, policija ne prične postopka ugotavljanja zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo po tem pravilniku. Izjemoma lahko policija tudi v tem primeru prične postopek ugotavljanja zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo, ko je iz zdravniškega mnenja razvidno, da pogrešana oseba zaradi zdravstvenih ali težav v duševnem zdravju, nima v oblasti svojega ravnanja.
(3) Če policijska enota ne more vzpostaviti telefonskega stika s pogrešano osebo, ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, z vsemi podatki in okoliščinami pogrešanja seznani Operativno-komunikacijski center pristojne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC PU) in hkrati zaprosi za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo.
(4) Policijska enota mora OKC PU seznaniti tudi z naslednjimi podatki:
– datumom in uro, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
– datumom in uro prijave ali zaznave pogrešanja;
– datumom in uro, ko je policija poskušala vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo;
– telefonsko številko, s katere je bila klicana pogrešana oseba;
– podatek o delovanju mobilnega telefona pogrešane osebe (oseba se ne javi; zasedena telefonska linija; obvestilo operaterja, da je številka trenutno nedosegljiva itd.);
– številko mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in
– operaterja.
(5) OKC PU mora preučiti zbrana obvestila in navedbe policijske enote. Če so izpolnjeni pogoji za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, na OKC GPU pošlje obrazloženo pisno zaprosilo.
7. člen
(komunikacija med policijskimi enotami)
Zaradi načela hitrosti lahko komunikacije med policijskimi enotami potekajo po telefonu ali sredstvih zvez, naknadno pa je treba dogodek tudi pisno dokumentirati (zapis v dnevniku dogodkov operativno-komunikacijskega centra, depešno obvestilo itd.).
8. člen
(zahteva za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji mobilnega telefona)
(1) OKC GPU preveri pravno podlago, pogoje za izvedbo pooblastila, utemeljenost in smotrnost zaprosila ter ponovno poskusi vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo oziroma pošlje SMS s povratnico na mobilni telefon pogrešane osebe. Vsebina SMS mora biti taka, da prejemnik nedvomno ve, da policija obravnava njegovo pogrešanje in naj po možnosti odgovori ali se javi policiji. Če se oseba ne odzove na telefonski klic ali SMS, ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, OKC GPU pošlje operaterju pisno zahtevo za posredovanje podatkov, ki so potrebni za ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo.
(2) Zahteva vsebuje:
– obrazložitev;
– datum in uro, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
– datum in uro prijave ali zaznave pogrešanja;
– številko mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in naziv operaterja;
– datum in uro, ko je policija poskušala vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo;
– datum, uro in telefonsko številko telefonskega aparata, na katerega je policija prejela povratnico SMS;
– podatek o delovanju opreme za mobilno komunikacijo (oseba se ne javi, zasedena telefonska linija, obvestilo operaterja, da je številka trenutno nedosegljiva);
– elektronski naslov in telefonsko številko OKC GPU.
9. člen
(posredovanje podatkov o zadnji lokaciji mobilnega telefona)
(1) Operater mora zahtevane podatke sporočiti ali poslati v najkrajšem času od prejema zahteve oziroma takoj, ko je to tehnično mogoče. Zaradi načela hitrosti lahko operater izjemoma (izven poslovnega časa) podatke posreduje ustno, naknadno pa tudi pisno po elektronski pošti, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.
(2) Odgovor operaterja o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo vsebuje:
– koordinate (zemljepisna širina in dolžina) bazne postaje,
– ime celice,
– datum in čas zadnje zveze,
– druge koristne informacije za iskanje lokacije pogrešane osebe (zemljevid z vrisanim signalom pokrivanja itd.).
(3) Če oprema za mobilno komunikacijo več ne deluje oziroma je telefonska številka nedosegljiva, mora operater policiji posredovati podatek o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, ki jo je zabeležil na podlagi zadnje zveze, ki jo je uporabila pogrešana oseba, v času od pogrešanja dalje.
(4) OKC GPU pridobljene podatke nemudoma posreduje pristojnemu OKC PU.
10. člen
(ponovna zahteva za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji mobilnega telefona)
Če je v primerih iz 3. člena tega pravilnika (v primeru iskanja pogrešanih oseb z zdravstvenimi težavami, dementnih oseb, ali oseb s težavami v duševnem zdravju, ki se izgubijo v času in prostoru ter se nekontrolirano gibajo ali potujejo, iskanja pogrešanih otrok, ki so pobegnili od doma ali so se izgubili itd.) treba ugotoviti, ali se oprema za mobilno komunikacijo pogrešane osebe še nahaja na isti lokaciji, ki jo je na zahtevo policije sporočil operater, mora operater na ponovno zahtevo policije, posredovati morebitne nove podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo. Ponovno zahtevo policija pošlje na način določen v 8. členu tega pravilnika.
11. člen
(uporaba podatkov o zadnji lokaciji mobilnega telefona)
Pridobljene podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo lahko policisti uporabijo le pri operativnem delu in z namenom najdbe pogrešane osebe. S pridobljenimi podatki morajo ravnati še posebno skrbno in jih uporabiti na način in v obsegu, ki so nujno potrebni za ugotavljanje okoliščin pri iskanju pogrešane osebe, da pri tem ne ogrožajo osebne varnosti ali dostojanstva pogrešane osebe.
12. člen
(obveščanje upravičenca)
(1) Policijska enota je dolžna OKC GPU pisno seznaniti o najdbi pogrešane osebe v vseh primerih, kjer je bilo uporabljeno pooblastilo iz 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
(2) OKC GPU je dolžan osebo, ki je bila najdena živa in za katero je zahteval in pridobil podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, najkasneje 30 dni po zaključku iskanja pisno obvestiti o razlogih za uporabo tega pooblastila. Upravičencu obvestilo pošlje priporočeno s povratnico na naslov bivanja. Če je upravičenec otrok ali oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, obvestilo pošlje staršem oziroma zakonitemu zastopniku, ki je prijavil pogrešanje.
(3) Pisno obvestilo vsebuje:
– ime in priimek ter naslov upravičenca,
– razlog za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo,
– številko mobilnega telefona, ki je bila predmet obravnave,
– policijsko enoto, ki je obravnavala prijavo pogrešanja.
13. člen
(vsebina in hranjenje podatkov)
Policija vso dokumentacijo in ugotovitve, ki so podlaga za podajo zahteve, zahtevo, pisni odgovor operaterja, pisno obvestilo upravičencu in druge dokumente v zvezi s pridobitvijo podatkov, obdeluje in hrani v skladu s predpisi in internimi akti, ki urejajo ravnanje s podatki v policiji.
14. člen
(tehnične značilnosti informacijskega sistema policije)
Vse pisne komunikacije med enotami policije potekajo po varovani elektronski pošti (LOTUS NOTES), do katere imajo dostop policisti z osebnim geslom. Operativno obveščanje o dogodkih in pojavih med policijskimi enotami poteka v sistemu Dnevnika dogodkov operativno-komunikacijskih centrov, do katerega lahko dostopajo upravičeni uporabniki z REGP geslom, pri čemer so vsi vpogledi in posegi v sistem beleženi. Vse radijske komunikacije, komunikacije na interventni številki 113 in telefonske komunikacije v Oddelku za operativno OKC GPU se snemajo. Za posredovanje zahteve mobilnemu operaterju in prejem pisnega odgovora, OKC GPU uporablja elektronsko pošto (lokacija.gsm@policija.si) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem postopkov, ki jih predpisuje ta pravilnik, poleg inšpekcijskega organa določenega v devetem odstavku 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah, izvaja tudi notranja organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za nadzor in Ministrstvo za notranje zadeve.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-450/2010
Ljubljana, dne 11. aprila 2011
EVA 2010-1711-0041
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve