Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 90000-0001/2010-29 Ob-2553/11 , Stran 909
Št. 90000-0001/2010-29 Ob-2553/11
Svet zavoda Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI – UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani-a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2011. Pisne prijave morajo vsebovati: – overjene kopije dokazil o izobrazbi, pridobljenem nazivu in opravljenem strokovnem izpitu; – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – program vodenja zavoda; – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj. Pisno prijavo pošljite v 15-tih dneh od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, s pripisom »za razpis ravnatelja/ravnateljice«. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Mengeš