Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 417/2011 Os-2514/11 , Stran 926
Dn 417/2011 Os-2514/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Neje Šturm, Samostanska ul. 5, Kamnik, ki jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, vknjižbo lastninske pravice nepremičnine – stanovanja, z ident. št. 8.E, na naslovu Samostanska ul. 5, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2797/8, k.o. Kamnik, izdalo sklep št. Dn 417/2011 z dne 24. 3. 2011, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe, z dne 15. 1. 1985, sklenjene med Delovno organizacijo za gojitev divjadi Kozorog Kamnik, Pot na Poljane 1, Kamnik, kot prodajalcem, in Kemperl Katarino, Šlandrova 5, Kamnik, zastopana po skrbnici za poseben primer Jožefini Smonkar, Tržaška 51a, Ljubljana, kot kupovalki, za dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 37, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku, Šlandrova ul. 5, v skupni izmeri 65,90 m2, s pripadajočo shrambo v kletnem prostoru in zaprt parkirni prostor, v izmeri 20,06 m2, oboje na parc. št. 104/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku 2,3000.100,00 din; – prodajne pogodbe, z dne 6. 10. 1988, sklenjene med Kemperl Katarino, Šlandrova 5, Kamnik, kot prodajalko, in Boc Boštjanom ter Boc Urško rojeno Thaler, oba Jezerska 10, Ljubljana, kot kupcema, za dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 37, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku, Šlandrova ulica 5, v skupni izmeri 65,90 m2, s pripadajočo shrambo v kletnem prostoru, na parceli št. 104/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku 73.218.760 din; – kupoprodajno pogodbo, z dne 9. 11. 1994, sklenjeno med Boc Boštjanom in Boc Thaler Urško, oba Samostanska ul. 5 (prej Šlandrova ul. 5), Kamnik, kot kupcema, in Ječnik Zdravkom in Ječnik Vesno, oba Groharjeva ul. 12, Kamnik, kot kupcema, za dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 37, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku, Samostanska ul. 5 (prej Šlandrova ul. 5), v skupni izmeri 65,90 m2 s pripadajočo shrambo v kletnem prostoru, na parceli št. 104/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku 6.400.000 SIT; – listine – prodajne pogodbe, z dne 16. 7. 1962, katera je bila sklenjena med prodajalcem Komunalno banko Kamnik in kupcem Delovno organizacijo za gojitev divjadi Kozorog Kamnik. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Neje Šturm, Samostanska ul. 5, Kamnik. Poziva se morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Neje Šturm, Samostanska ul. 5, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 5. 4. 2011