Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 992/2010 Os-2506/11 , Stran 928
Dn 992/2010 Os-2506/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 90, v kleti, na naslovu Ulica bratov Učakar 112–114, Ljubljana, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št. 4146/75, k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 2. 2011, pod opr. št. Dn 992/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 5. 1993, sklenjene med Hedoni, Integralni marketing d.o.o., Izlake (kot kupcem) ter Jožefo in Dobranom Klajder Marinkov, Ul. bratov Učakar 11, Ljubljana (kot prodajalcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št. 4146/75, k.o. Zgornja Šiška, – aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 6. 5. 1993, sklenjenega dne 17. 5. 1993, med Hedoni, Integralni marketing d.o.o., Izlake (kot kupcem) ter Jožefo in Dobranom Klajder Marinkov, Ul. bratov Učakar 11, Ljubljana (kot prodajalcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št. 4146/75, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 3. 2011