Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 15670/2010 Os-2600/11 , Stran 930
Dn 15670/2010 Os-2600/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Strmšek, stanujoče Košeninova ulica 1, Ruše, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1276/2, k.o. Ruše, pod opr. št. Dn 15670/2010, dne 24. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 1997, sklenjene med prodajalcem Yuconta d.o.o., Lahomno 9, Laški, ki ga je zastopal Zlatko Krajnčič, in kupcem Ultramar d.o.o., Drapšinova 11, Celje, ki ga je zastopal Marjan Šeško, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine: dvosobno stanovanje, št. 34, v mansardi stavbe, na naslovu Ulica Ruške čete 12, Ruše, na parc. št. 604/4, pripisani vl. št. 1019, k.o. Ruše; dvosobno stanovanje, št. 16, v II. nadstropju, stavbe na naslovu Ulica Ruške čete 7, Ruše, na parc. št. 607, pripisani vl. št. 1019, k.o. Ruše, in enosobno stanovanje, št. 2, v pritličju stavbe, Košeninova ulica 1, Ruše, na parc. št. 929/1, pripisani vl. št. 1052, k.o. Ruše, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastnine na ime kupca; – prodajne pogodbe z dne 6. 10. 1998, sklenjene med prodajalcem Ultramar d.o.o., Drapšinova 11, Celje, ki ga je zastopal Marjan Šeško in kupcema Matejo Grubelnik, rojeno 28. 12. 1973, stanujočo Falska cesta 108, Ruše in Darkom Štancem, rojenim 22. 7. 1972, stanujočim Bezena 16 c, Ruše, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, enosobno stanovanje, v izmeri 31,24 m², v pritličju, stanovanjske hiše v Rušah, Košeninova 1, na parc. št. 929/1, pripisani vl. št. 1052, k.o. Ruše, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 4. 2011