Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2545/11 , Stran 895
Ob-2545/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 9/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi: 1. interesna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, 2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 3. kakovostni šport, 4. vrhunski šport, 5. športna rekreacija, 6. šport invalidov, 7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih oziroma klubih (klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja), 8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica (organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev). Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega razpisa. II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 467.500,00 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na razpis se lahko prijavijo: – športna društva, – športna združenja in zveze, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja mestne občine, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica, – vrtci in osnovne šole, – poklicne, srednje, višje in visoke šole, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. IV. Splošni pogoji kandidiranja: Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje: – so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi, – imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, – so registrirani za izvajanje športnih programov, – imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), – imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, – vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za večje športne prireditve, – niso na drugih javnih razpisih mestne občine pridobili sredstva za iste programe, – program je neprofitne oziroma nekomercialne narave, – imajo najmanj 75% aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. V. Posebni pogoji kandidiranja: – športna društva in klubi kandidirajo samostojno, – društva, ki kandidirajo za pridobitev sredstev pod sedmo alinejo I. točke morajo priložiti tudi program dela z opredeljenim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev, – društva in klubi, ki so člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni proračunski postavki ter za sedmo alinejo I. točke tudi na podlagi mnenja strokovne službe Javnega zavoda za šport Nova Gorica. VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene v razpisnem obrazcu Prijava – šport 2011. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila, javni natečaji in razpisi« ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27) in na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-0-353 (Robert Cencič). VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis – šport 2011 – Ne odpiraj, do vključno 16. maja 2011, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (16. 5. 2011, do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju. Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno: – naslov sofinancerja, – označba »Javni razpis – šport 2011 – Ne odpiraj, – naziv in naslov prijavitelja na hrbtni strani ovojnice. V primeru dopolnjevanja prijave je treba poleg označbe javnega razpisa navesti še besedo »dopolnitev«. Nepravočasne vloge pristojni oddelek s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni oddelek s sklepom vlogo zavrže. IX. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov športa bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana. X. Odpiranje vlog ni javno in bo 16. 5. 2011, ob 14. uri. XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica