Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 012/2011 Ob-2590/11 , Stran 862
Št. 012/2011 Ob-2590/11
Javni razpis
v podporo nacionalnemu sistemu inovacij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa Neposredni proračunski uporabnik Neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). Ministrstvo zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Izvajalec razpisa Izvajalec razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju agencija). 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 – ZIPRS1112), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 2011 (sklep Vlade RS št. 47601-5/2010/8, z dne 29. 7. 2010 Pogodbe št. 3211-11-000098 o izvajanju in financiranju ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja, Uredba Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10), mnenje Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči (št. priglasitve: M001-2045419-2011). 3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa 3.1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja (v nadaljevanju: OPO), ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji. To se kaže v številu novoustanovljenih podjetij, številu novih vlog slovenskih in tujih patentov ter modelov in številu organiziranih dogodkov (izobraževanj, usposabljanj, nagradnih natečajev), ki so neposredno v skladu z zgoraj navedeno nalogo. Aktivnosti se izvajajo preko OPO, prijavljenih na ta razpis. 3.2 Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je, s financiranjem organizacij podpornega okolja za dejavne na področju tehnološkega razvoja in inovacij, povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Organizacije, aktivne na tem področju, v svojo dejavnost vključujejo svoje člane – aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne zavode, gospodarska interesna združenja, društva, …) ter fizične osebe (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce, inovatorje, inventorje, študente, dijake, …) in jim nudijo naslednje oblike pomoči s področja inovacijskih dejavnosti: – izvajanje storitev in strokovna pomoč pri prenosu rezultatov raziskovalno-razvojnega oziroma inventivnega dela v gospodarstvo, – izvajanje storitev in strokovna pomoč pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej, novosti ipd., spodbujanje k širši uvedbi netehnoloških inovacij, – usposabljanja in izobraževanja neposredno povezana z inovacijami za trg, – organizacijo natečajev in podeljevanje nagrad za inovativnost. Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje predvidoma 10 organizacij in s tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih področjih zasebnega sektorja izven OPO. Neposredni rezultati razpisa bodo: – vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli – nova inovativna podjetja – novi izdelki, postopki, storitve – izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti – izvedene promocijske aktivnosti, nagradni natečaji za tehnološke in netehnološke inovacije ter predloge inovacij. Prednostno bo podprto delovanje ene OPO na vsakem izmed naslednjih področij (metodologija je podrobneje navedena v točki 6. tega javnega razpisa): – A. napredne tehnologije: informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (*a), (*a) vključuje tudi računalništvo in informatiko napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, kompleksni sistemi in inovativne tehnologije(*b), (*b) vključuje tudi tehnologije vodenja procesov tehnologije za trajnostno gospodarstvo(*c), (*c) energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in obnovljivih virov energije, za varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in izdelkov, ipd. zdravje in znanost o življenju(*d), (*d) interdisciplinarne raziskave na področju naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki so povezane z zahtevami evropskih direktiv s področja kakovosti življenja Podpora inovacijam v podjetjih: – B. v vseh podjetjih – C. v panogah, ki so v zadnjih treh letih (2007M11 do 2010M11) izgubile več kot 15% zaposlenih (panoge v težavah)(*e) (*e) Te panoge so: Proizvodnja tekstilij; Proizvodnja oblačil; Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov; Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva; Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; Proizvodnja kovin; Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov; Proizvodnja drugih strojev in naprav; Proizvodnja drugih vozil in plovil; Proizvodnja pohištva, Gradnja stavb – Č. podpora izumiteljem posameznikom – D. podpora dijakom in študentom – E. podpora v regijah, katerih BDP na prebivalca je vsaj 15% manjši od povprečja države(*f) (*f) To so statistične regije:Gorenjska, Spodnje posavska, Koroška, Notranjsko kraška, Zasavska in Pomurska Znesek na OPO bo znašal v povprečju 100.000 EUR za deset najbolje ocenjenih vlog. Financirana bo po ena najbolje ocenjena vloga na posameznem področju (skupaj šest vlog) ter še štiri najbolje ocenjene vloge med ostalimi vlogami. 4. Pogoji sodelovanja 4.1 Pogoji za OPO predlagatelje Pogoji sodelovanja na tem javnem razpisu so, da je iz vloge predlagatelja na javni razpis jasna ključna vloga predlagatelja (OPO) pri: – izvedbi vsaj petih dogodkov(*g) v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2011 (*g) Posamezni dogodki so lahko A) izobraževanja/usposabljanja, neposredno povezana z novimi izdelki, postopki in storitvami in z vsaj 40 udeleženci v trajanju najmanj 3 ure ali B) nagradni natečaji za tehnološke in netehnološke inovacije ter predloge inovacij z vsaj 80 udeleženci (to je kandidati za nagrade+prisotni na podelitvi) – ustanovitvi 15 novih podjetij v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2011 (razen za vloge na področju panog v težavah) – 10 slovenskih patentov v zadnjih 5 letih (razen za vloge na področju panog v težavah ter dijakov in študentov) Na javnem razpisu lahko sodelujejo posamezne organizacije ali skupine organizacij v obliki konzorcija, ki so podpisale konzorcijsko pogodbo za sodelovanje na projektu in s katero so predlagatelja pooblastile, da jih v imenu konzorcija zastopa v razpisu. Podpisana konzorcijska pogodba mora biti priložena vlogi. Konzorcij lahko poleg predlagatelja združuje še največ 5 sodelujočih partnerjev. V primeru ko bi vlogo oddal na razpis konzorcij z več partnerji bo njegova vloga zavržena. Posamezna organizacija ali konzorcij se lahko prijavi le na eno izmed področij iz točke 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa. Organizacija ali konzorcij mora inovacijske dejavnost krepiti navzven, kar mora biti jasno razvidno iz vloge. Predlagatelji in partnerji konzorcija, ki so organizirani po Zakonu o gospodarskih družbah in želijo v okviru tega razpisa krepiti inovacijsko dejavnost navznoter, tj. v okviru lastne organizacijske strukture (lastnega ali hčerinskega podjetja ter svojega lastnika), niso upravičeni do sredstev tega javnega razpisa. 4.2 Pogoji za predlagatelja in posameznega člana konzorcija Vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisu kot predlagatelj ali partner v konzorciju mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je pravna oseba, registrirana v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji – kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS več kot 2 leti (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti. – ni javni raziskovalni ali visokošolski zavod (ker se pisarne za prenos znanja in tehnologij financirajo drugje) – je pravna oseba (npr. gospodarska družba, zasebni zavod, gospodarsko interesno združenje, društvo, …), ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) ni lastniško povezana z nobeno drugo pravno osebo iz konzorcija. V skupini med seboj lastniško povezanih organizacij po ZGD lahko v konzorciju kot predlagatelj oziroma partner sodeluje le ena organizacija (gospodarska družba). Lastniško povezane organizacije hkrati ne smejo nastopati več vlogah niti kot predlagatelji, niti kot partnerji. – niso bila na dan oddaje vloge v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/09, 59/09); – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje; – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; – ni za iste stroške, ki predstavljajo državno pomoč pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila); – niso navedena v seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v nadaljevanju ZPKor) ne smejo poslovati subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). – ne nastopa več kot v eni vlogi oddani na ta javni razpis; posamezna pravna oseba lahko nastopa največ enkrat kot predlagatelj ali največ enkrat kot partner konzorcija, kolikor ne nastopa v vlogi predlagatelja; v primeru, če bo posamezna pravna oseba nastopala v več kot eni vlogi se bo upoštevala le vloga, ki je prva prispela na javni razpis, medtem ko bodo ostale vloge, v katerih nastopa ta pravna oseba zavrnjene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev v točkah 4.1 in 4.2 bodo zavrnjene. 5. Financiranje Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti. Predlagatelji bodo v vlogi na razpis predložili program aktivnosti in predvidene rezultate ter finančni načrt v skladu z naslednjim obsegom normiranih stroškov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati v vlogi bodo morali biti tekom leta doseženi 100%. V nasprotnem primeru zahtevki za izplačilo ne bodo odobreni v celoti. Vrednosti, navedene v tabeli, so brez DDV. Intenzivnost financiranja je do 100%. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011. V primeru uspešne kandidature na razpisu so upravičeni prejemniki finančnih sredstev predlagatelj in v primeru konzorcija tudi partnerji konzorcija. Pravico do razdelitve odobrenih finančnih sredstev med partnerje konzorcija ima predlagatelj, ki sredstva razdeli v skladu z dogovorom o razdelitvi aktivnosti in nalog iz konzorcijske pogodbe. Predlagatelj konzorcija, ki je hkrati koordinator prijavljenega projekta, zbira zahtevke partnerjev in jih na zbirnem zahtevku izstavi agenciji v pogodbenem roku. Na osnovi zbirnega zahtevka za izplačilo, ki ga pripravi in izstavi agenciji predlagatelj, agencija nakaže finančna sredstva neposredno na račune partnerjev konzorcija, v skladu z izkazanimi upravičenimi stroški. Predlagatelj je odgovoren agenciji za koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa. Sredstva bodo izbranim predlagateljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, izplačana na osnovi izstavljenega zahtevka in odobrenih poročil ter dokazil o doseženih rezultatih po zaključku programa. Obseg izplačanih sredstev bo izračunan na osnovi dejansko doseženih in dokazanih rezultatov, ki so osnova za izračun višine sredstev. Predlagatelj mora poročilo in zahtevek dostaviti na agencijo najkasneje do 3. 10. 2011. Dokazila za dosežene rezultate po posameznih sklopih aktivnosti so opredeljena v nadaljevanju. Koordinacija projekta (A): je delo, ki ga zaposleni pri predlagatelju in pri ostalih partnerjih konzorcija opravijo za koordinacijo projekta. Prikaže se z opravljenimi urami. Skupna vrednost dela koordinacije projekta je lahko največ 7% celotne vrednosti projekta. Dokazila: poročilo o izvajanju vseh dejavnosti na projektu v skladu z vlogo (število ur, opis dela) Pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine (B): je pomoč v obliki svetovanja, priprave vloge in zaščite pravic intelektualne lastnine koristnikov storitev predlagatelja, in sicer le za zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito. Pravic intelektualne lastnine se zaradi sofinanciranja ne sme prenašati na OPO in mora ostati last avtorja oziroma avtorjev. Dokazila: potrdilo o oddaji vloge za patent ali model, ter naslednja izjava »Za intelektualno lastnino, ki smo jo s sofinanciranjem pomagali zaščititi je mogoče po neodvisnih strokovnih merilih pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito.«, ki jo podpiše odgovorna oseba predlagatelja ali partnerja konzorcija Pomoč pri ustanovitvi novega podjetja (C): je svetovanje za ustanovitev novega podjetja, temelječega na novem izdelku, postopku ali storitvi. Dokazila: število ur svetovanja oziroma časovnica, potrdilo o ustanovitvi podjetja, izjava lastnika podjetja, da je bilo svetovanje s strani predlagatelja na ta razpis ključno za ustanovitev in inovacijsko delovanje podjetja, Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve izven OPO (Č): je svetovanje in praktična pomoč pri uspešni uvedbi novega izdelka, postopka, storitev na trg Dokazila: število ur svetovanja oziroma časovnica, izjava lastnika podjetja, da je bilo svetovanje s strani predlagatelja ključno za uspešno uvedbo inovacije na trgu Organizacija dogodkov – usposabljanj, izobraževanja in nagradnih natečajev (D): Za primere usposabljanja in izobraževanja morajo slušatelji prejeti potrdilo o udeležbi (certifikat), pri natečaju pa morajo javno prejeti nagrado. Dokazila za usposabljanja in izobraževanja:lista udeležencev, vabilo,vsebinsko poročilo o dogodku, gradivo za usposabljanje in izobraževanje, ki jasno in natančno izkazujejo nova znanja, primer potrdila udeležencem(certifikat) Dokazila za nagradne natečaje:seznam kandidatov za nagrade, lista prisotnih na podelitvi, seznam nagrajencev, kopija potrdila o nagradi, vabilo na podelitev Velja za dokazovanje upravičenih stroškov A – Č: Vsi parterji konzorcijev morajo zahtevku priložiti izjave, da so vse obveznosti do upnikov, v zvezi z dejavnostmi na tem razpisu poravnane. 6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in popolne vloge, podpisane s strani upravičenih oseb predlagatelja, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: NAČRTOVANI CILJI IN PROGRAM ZA LETO 2011 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocenjuje se s celimi točkami! Vloga, ki pod točko 2. (Seznam predvidenih aktivnosti projekta) ne doseže vsaj 20 točk, se zavrne. Projekt mora doseči vsaj 60% vseh možnih točk programa (Tnr), sicer se ocenjevanje vloge zaključi. * inovacijsko aktivno podjetje je tisto, ki uvede nov izdelek, postopek ali storitev. V vsakem elementu ocene se upošteva le delež programa (po finančnem obsegu), ki neposredno ustreza ciljem tega razpisa, to je inovacijam za trg, razen za področje podpore dijakom in študentom, kjer se upošteva jasno v inovacije usmerjena dejavnost. Če je npr. delež neposredno povezan s cilji le 30% vsega obsega, lahko vloga na tem elementu prejme le 30% vseh možnih točk za ta element oziroma ustrezno manj. ** Navajajte le zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito. DOSEŽENI REZULTATI Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk za dosežene rezultate je 250 točk na OPO! * inovacijsko aktivno podjetje je tisto, ki uvede nov izdelek, postopek ali storitev. ** Navajajte le zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito. Skupna ocena oziroma skupno število točk posamezne vloge (i) se določi z naslednjim izrazom: pri čemer je za vlogo i: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga, pri kateri skupna ocena Ti ne doseže vsaj 210 točk, se zavrne. Na vsakem izmed področij, ki so navedena v točki 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa, bo najprej prednostno podprta po ena vloga. V primeru, da bo na posameznem področju kandidiralo več vlog, bo sofinanciranje odobreno vlogi, ki bo v postopku ocenjevanja dosegla večje število točk Ti. Zatem bodo podprte še štiri najbolje ocenjene vloge med ostalimi vlogami. Skupno predvideno število podprtih vlog je 10. Kolikor na katerem izmed področij ne bo nobene vloge ali nobena vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, bo sofinanciranje odobreno vlogi oziroma vlogam z najvišjim številom točk Ti med vsemi vlogami, ki se na svojem področju niso uvrstile v sofinanciranje, do predvidene višine zneska za področje, na katerem nobena vloga ne bo financirana. Kolikor katera od odobrenih vlog ne bo imela predlaganega polnega obsega odobrenih sredstev, se bodo ta sredstva razdelila med ostale odobrene vloge, sorazmerno s prejetim številom skupne ocene posamezne vloge. Vloge, pri katerih ocena Tnr ali skupna ocena Ti ne bo dosegla praga in vloge, ki ne bodo uvrščene v seznam izbranih vlog, bodo zavrnjene. 7. Skupna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR. Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 5688 v okviru razvojnega podprograma 0221 Podpora tehnološkim razvojnim projektom. Višina sredstev (VSi), ki bodo odobrena posameznemu konzorciju, se bo določila z uporabo naslednjega izraza: pri čemer je Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bodo dodeljena po pravilu de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne sme preseči v obdobju treh zaporednih let 200.000 EUR, ne glede na obliko ali namen pomoči. Kolikor posamezne vlogi zaradi prekoračitve pravila de minimis ne bo mogoče dodeliti vseh sredstev, določenih s pomočjo zgornjega izraza, bo presežek sredstev razdeljen na ostale odobrene vloge, sorazmerno glede na vrednost Ti. Prejemnik je dolžan obvestiti agencijo, če v času izvajanja pogodbe preseže skupna dovoljena sredstva po pravilu de minimis. V nasprotnem primeru agencija pogodbo razdre, prejemnik pa mora vrniti vsa prejeta sredstva. Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2011. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk. 8. Način prijave in razpisni rok Rok za oddajo vlog je 16. 5. 2011 do 12. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, dostavljena v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno četrtka, 16. 5. 2010 do 12. ure. Vloge morajo vlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako ne odpiraj! »INO – 2011« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Obrazci 4., 5., 6. in 7. niso predmet dopolnitev! Če navedeni obrazci niso predloženi in v celoti izpolnjeni, se vloga zavrne. Vlagatelji morajo označiti tiste dele vloge, ki so poslovna skrivnost. 9. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se bo pričelo 17. 5. 2011 ob 10. uri, v veliki sejni sobi agencije. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti vlog pozvala vlagatelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku, določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 10. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si). 11. Ugovorni postopek: Zoper sklep direktorja agencije, lahko predlagatelj v 15 dneh po vročitvi vloži ugovor. V ugovoru mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor se lahko vloži samo zaradi kršitve postopka izbire ali očitne napake. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. O ugovoru odloči upravni odbor agencije v 30 dneh po njegovem prejemu ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev upravnega odbora agencije ni pritožbe. 12. Sklenitev pogodbe Pogodba mora biti podpisana najkasneje v enem mesecu od prejema sklepa o izboru. Če pogodba iz razlogov na strani predlagatelja ni podpisana v roku navedenem v prejšnjem odstavku se šteje, da predlagatelj odstopa od podpisa pogodbe. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Predlagatelji in partnerji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, za katere bodo podana jasna navodila kot Priloga k pogodbi. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka. 15. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo: – preko obrazca na spletni strani agencije http://www.tia.si ali – v elektronski obliki na naslov: ino11@tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletni strani agencije. Informativni dan bo v sredo, 20. 4. 2011 od 10. do 12. ure, v veliki sejni dvorani Slovenijalesa, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana (pritličje). Na spletni strani agencije http://www.tia.si bodo objavljena vsa druga pomembna obvestila.
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije