Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2543/11 , Stran 894
Ob-2543/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 16/05 in spremembe) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 na področju: – ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, – besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, – založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področjih kulture. II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 30.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk: – društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo preko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, – zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi, – neprofitne organizacije, ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi, – zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte. IV. Pogoji za prijavo na razpis: – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica, – so registrirani za izvajanje programov oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. V. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani na podlagi Meril za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. VI. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če posamezen prijavitelj prijavlja več kulturnih programov oziroma projektov, mora za vsak program oziroma projekt izpolniti ločen prijavni obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v prijavnem obrazcu; priloge se lahko vloži le v enem izvodu ne glede na to, da prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktualni razpisi – Javna naročila, javni natečaji in razpisi«. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi osebno, in sicer v času uradnih ur, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-01-65. VII. Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko poslati na naslednji naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali jih osebno oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 38/I), z oznako »Javni razpis – kultura 2011 – Ne odpiraj«, do vključno 16. maja 2011, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, tj. do 16. maja 2011, do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno: – naslov razpisovalca, – »Javni razpis – kultura 2011 – Ne odpiraj, – naziv in naslov prijavitelja. VIII. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana. IX. Prijavitelji bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica