Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1358. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Veržej, stran 3823.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, pogoji, merila in upravičenci za dodelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo društva in s tem pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Veržej.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Veržej in da delujejo na območju Občine Veržej,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija, imenovana s strani župana Občine Veržej.
3. člen
Programi in aktivnosti, ki se financirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
Upravičenec, ki je pridobil sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko razpisa na podlagi tega pravilnika. Ravno tako ne sme upravičenec, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Veržej.
4. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne, naravne in druge dediščine kraja v povezavi s turizmom,
– akcije na področju urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi prijav na javni razpis, ki ga objavi župan na spletni strani občine.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– način dostave vloge.
Vlagatelji oddajo prijavo na razpis na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo prijavi občinska uprava. K prijavi na razpis je društvo dolžno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji v skladu z zakonom o društvih,
– poročilo o delu v preteklem letu s finančnim poročilom,
– opis projektov, s katerimi se društvo prijavlja na razpis,
– dokazila, iz katerih je razvidna aktivnost društva v preteklem letu.
7. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti društva.
Po pravnomočnosti sklepa občina sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa občina sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– višino sredstev pridobljenih za delovanje društva in višino sredstev za posamezen program, projekt oziroma drugo aktivnost,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 15 dni po prejemu osnutka pogodbe, ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA IN KRITERIJI
9. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki obravnavajo dva sklopa:
1. delovanje društev,
2. programi, projekti in druge aktivnosti društev in drugih upravičencev iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Pri delovanju društev lahko pridobijo točke le društva, ki so primarno turistična, pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pa lahko pridobijo točke tudi druga društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
1. Delovanje društev
10. člen
Društvo pridobi točke glede na naslednja merila:
I. Redna dejavnost:
– redna dejavnost društva:       20 točk
– število članov turističnega
društva, ki so plačali
članarino:
– do 50 članov             5 točk
– od 51 do 100 članov         10 točk
– od 101 in več članov        15 točk.
II. Sofinanciranje dejavnosti
društva:
– predstavitev občine in društva
na sejmih, razstavah in drugih
podobnih prireditvah v Sloveniji    50 točk
– predstavitev občine in društva
na sejmih, razstavah in drugih
podobnih prireditvah v tujini     70 točk
– organizacija samostojne
prireditve v občini          50 točk
– sodelovanje na turistični
prireditvi v občini          20 točk
– sodelovanje na turistični
prireditvi izven občine        35 točk
– organizacija ocenjevalnih
akcij                 20 točk
– organizacija in izvedba
pohodov              5 točk/pohod
– organizacija in izvedba
izobraževanja članov društva
(predavanja, usposabljanja,
tečaji)                20 točk
– organizacija in izvedba raznih
natečajev               50 točk
– izdaja promocijskega materiala
(zloženke, razglednice,
spominek)               100 točk
– projekti kot npr. označitev
pešpoti, postavitev
informativnih tabel, vzdrževanje
pešpoti vse leto            50 točk
– čistilne akcije in urejanje
okolja v občini (izvedba vsaj 3
akcij)                100 točk
– realizacija programa iz       0 do 100
preteklega leta (0-100%)         točk.
3. Vrednost točke in višina sofinanciranja
11. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti in programov.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev in drugih upravičencev ter razpoložljivih sredstev.
IV. NADZOR
12. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Veržej predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
13. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2011-2
Veržej, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.