Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1318. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa gasilskih organizacij, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju Občine Idrija, stran 3779.

Na podlagi Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa gasilskih organizacij, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in vrednotenje izvajanja javne gasilske službe gasilskih organizacij na območju Občine Idrija in njihovih nabav, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci javne gasilske službe na območju Občine Idrija so tiste gasilske organizacije, s katerimi župan, na podlagi zakona o gasilstvu, podpiše pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja nepridobitnih programov imajo izvajalci javne gasilske službe (v nadaljevanju: izvajalci), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju zaščite in reševanja,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje gasilske dejavnosti, gasilske organizacije so dolžne uskladiti svoje delovanje v prehodnem obdobju, ki je določen s Pravili gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
– imajo urejeno evidenco o članstvu (če so registrirani po Zakonu o društvih),
– Občini Idrija redno dostavljajo programe dejavnosti s področja gasilstva, podatke o članstvu in o realizaciji programov, doseženih rezultatih in druge zahtevane podatke.
II. PROGRAMI IN NALOGE
4. člen
(programi)
Za uresničevanje javnega interesa v gasilstvu, opredeljenega v letnem programu gasilstva, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje programe in naloge:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva,
– opravljanje drugih nepridobitnih dejavnosti gasilskih organizacij.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA GASILSTVA
5. člen
(Komisija za gasilstvo Občine Idrija)
Komisija za gasilstvo Občine Idrija (v nadaljevanju: komisija) je sestavljena iz petih članov. Dva člana sta iz vrst gasilskih organizacij po funkciji (predsednik in poveljnik) gasilske zveze Idrija, dva člana sta izmed strokovnih delavcev občinske uprave ali občinskih svetnikov, peti član pa je poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz 7. člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih programov in nabav gasilskih organizacij v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja javne gasilske službe in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 12. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje nalog gasilskih organizacij,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne in strokovne naloge za komisijo zagotavlja Občina Idrija.
6. člen
(postopki priprave letnega programa gasilstva)
Z letnim programom gasilstva se določi naloge, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje javne gasilske službe. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi višino sredstev za izvajanje letnega programa gasilstva.
Vrednost sofinanciranih gasilskih nalog in programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje dejavnosti gasilskih organizacij. Do sprejetja občinskega proračuna za tekoče leto se programi in naloge v enakem obsegu začasno sofinancirajo v višini sorazmernih deležev v predhodnem letu.
7. člen
(javni razpis)
Občina Idrija je izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje programov in nalog gasilskih organizacij.
Javni razpis se izvede po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne programe in naloge, kot je opredeljeno v 4. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov in nalog gasilskih organizacij. Občina Idrija objavi razpis v enem javnem mediju na območju Občine Idrija ter na spletnih straneh Občine Idrija.
V primeru, da proračun ni pravočasno sprejet se programi in naloge začasno financirajo.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
Prijave prispele po izteku roka določenega v javnem razpisu se ne sprejme in se zapečatene vrne pošiljatelju.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi in naloge izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Občina Idrija lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
8. člen
(naloge Gasilske zveze Idrija)
Gasilska zveza Idrija, v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva na območju Občine Idrija, daje:
– mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev,
– mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
Gasilska zveza Idrija lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami.
9. člen
(izbor programov)
Po izteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vloge morajo obvezno vsebovati mnenja Gasilske zveze Idrija iz 8. člena tega pravilnika.
Izvajalci, ki so posredovali nepopolno prijavo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo.
Komisija v skladu z merili iz tega pravilnika obravnava prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju letnega programa gasilstva v Občini Idrija.
Komisija posreduje predlog sklepa v sprejem vodji službe za gospodarske javne službe.
10. člen
(sklep o izbiri)
Vodja službe za gospodarske javne službe izda sklep o izbiri in sofinanciranju letnega programa gasilstva v Občini Idrija.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 8 dni vloži pritožbo.
Župan o pritožbi odloči v roku 15 dni po prejemu. Ta sklep je dokončen.
11. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, ki vsebuje:
– ime izvajalca, naslov, davčna in matična številka, številka transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov in nalog,
– čas realizacije programov,
– višino sredstev, namenjenih posamičnim programom,
– rok za oddajo poročil,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in jo ne vrne Občini Idrija v roku 15 dni od prevzema poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
Na osnovi podpisanih pogodb se izvajalcem odobrena sredstva nakazujejo na transakcijske račune.
Sredstva za sofinanciranje programov in nalog, navedenih v 4. členu, se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih verodostojnih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca, do odobrene višine.
V primeru, da izvajalec Občini Idrija ne odda poročil iz 12. člena tega pravilnika, z izvajalcem ni mogoče skleniti pogodbe.
12. člen
(izvajanje programov in nalog)
Izvajalci morajo oddati Občini Idrija najkasneje do konca meseca marca naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov in nalog z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da Občina Idrija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Enako kot v prejšnjem odstavku Občina Idrija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj programov in nalog, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se ugotovi, da programov in nalog ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
O izvedbi prireditev, izobraževanj in tekmovanj mora izvajalec oddati poročilo v 8 dneh. Če ga ne odda, ni upravičen do sredstev. Neporabljena sredstva pa se razdelijo izvajalcem v sorazmernem deležu glede na stroške.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev izvaja občinska uprava in drugi pristojni organi Občine Idrija.
IV. NORMATIVI, KAZALCI IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE
14. člen
(pogoji, merila in metodologija za vrednotenje gasilskih programov in nalog)
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje gasilskih programov in nalog v Občini Idrija so določeni v prilogi tega pravilnika.
Komisija lahko višino sredstev gasilskim enotam za posamezne programe in naloge določi v različni višini.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Občinska uprava spremlja izvajanje dogovorjenih programov in o tem dvakrat letno s pisnim poročilom obvešča župana.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011
Idrija, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.