Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2528/11 , Stran 920
Ob-2528/11
Na podlagi 20. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v torek, 17. maja 2011, ob 13. uri, v prostorih sejne sobe družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev notarja. Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalca glasov Brigito Venko in Jurak Marka; za notarska opravila se potrdi izbran notar. 2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave za leto 2010, mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010, v skupnem znesku 1.308.298,35 €, ostane nerazporejen. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila in pregleda poslovnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do 14. maja 2011. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za glasovanje. Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od dneva objave skupščine na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot 20% zastopanega osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d. uprava Roman Gregorn